Внесено зміни розпорядженням № 615 від 29.07.2020 р.

Внесено зміни розпорядженням № 174 від 07.03.2019 р.

Внесено зміни розпорядженням № 481 від 29.05.2017 р. 

 

Розпорядження
Одеського міського голови
№ 19 від 19.01.2017р.

Про створення Інвестиційної ради при Одеському міському голові

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою сприяння залученню інвестицій в економіку м. Одеси, здійснення фахової експертизи відповідних пропозицій, проектів та програм, організації громадського контролю в галузі зовнішньоекономічного співробітництва:

1. Створити Інвестиційну раду при Одеському міському голові та затвердити її персональний склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про Інвестиційну раду при Одеському міському голові (додаток 2).

3. Вважати такими, що втратили чинність, розпорядження міського голови від 13 квітня 2011 року № 426-01р «Про створення Економічної ради при Одеському міському голові» та від 07 квітня 2014 року № 244 «Про створення Інвестиційної ради при Одеському міському голові».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Вугельмана П.В.
 
Г. Труханов

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 19.01.2017р.
№ 19

 

Персональний склад
Інвестиційної ради при Одеському міському голові

  

Локайчук
Валерій Федорович
-
голова Інвестиційної ради, президент юридичної компанії «Комерсант», заслужений юрист України (за згодою);
 
Вугельман
Павло Володимирович
 
-
заступник голови Інвестиційної ради, заступник міського голови;
 
Радулов
Дмитро Дмитрович
-
секретар Інвестиційної ради, директор департаменту економічного розвитку Одеської міської ради.
  
Члени Інвестиційної ради:
 
Варваренко
Олександр Валентинович
 
-
президент групи компаній ТОВ «Варамар» (за згодою);
 
Друмов
Вадим Костянтинович
 
-
директор комп’ютерної школи «Hillel» (за згодою);
 
 
Каражия
Едуард Андрійович
-
старший викладач кафедри економіки та планування бізнесу Одеського національного економічного університету (за згодою);
 
Ковальов
Анатолій Іванович
-
проректор з наукової роботи Одеського національного економічного університету (за згодою);
 
Мороховський
Вадим Вікторович
 
-
голова правління ПАТ «Банк Восток» (за згодою);
Олійникова
Олександра Андріївна
 
-
директор КП «Агентство програм розвитку Одеси»;
Пархоменко
Юлія Валеріївна
 
-
голова ГО «Фонд розвитку міста Одеси» (за згодою);
Петренко
Сергій Олегович
 
-
директор коворкінгового простору «Термінал 42» (за згодою);
 
Платонов
Олег Ісакович
 
-
президент АТ «Пласке» (за згодою);
Якубовський
Сергій Олексійович
-
завідувач кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (за згодою).

 

Керуюча справами                                                                     О. Оніщенко
 
 
Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 19.01.2017р.
№ 19
 
ПОЛОЖЕННЯ
про Інвестиційну раду при Одеському міському голові

1. Загальні положення
 
Інвестиційна рада при Одеському міському голові (далі – Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим та експертним органом з регулювання інвестиційної політики.
Рада діє на громадських засадах та має за мету сприяння залученню інвестицій в економіку міста Одеси.
У своїй діяльності Рада керується нормами чинного законодавства України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови і цим Положенням.
Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється департаментом економічного розвитку Одеської міської ради.
 
2. Основні функції Ради
 
Основними функціями Ради є:
- здійснення заходів, спрямованих на активізацію та підвищення ефективності роботи із залучення національних та іноземних інвестицій в економіку м. Одеси;
- проведення експертної оцінки актуальності та перспективності інвестиційних пропозицій, проектів і програм, що надходять від потенційних вітчизняних та іноземних інвесторів;
- ініціювання розробки проектів і програм, пов’язаних із залученням інвестицій для реалізації програм розвитку міста;
- розробка процедури надання пільг на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів;
- проведення моніторингу інвестиційної діяльності та активізація додаткових стимулів залучення інвестицій для вирішення проблем соціально-економічного розвитку міста;
- залучення усіх можливих, не заборонених чинним законодавством України механізмів та інструментів сприяння інвестиційній діяльності;
- розгляд на засіданнях Ради пропозицій та зауважень, які надходять від потенційних та діючих інвесторів (від суб’єктів підприємництва);
- здійснення громадського контролю за реалізацією інвестиційних проектів з метою додержання вимог чинного законодавства України.
 
3. Склад Ради
 
Голова, його заступник, секретар, який обирається з керівників виконавчих органів Одеської міської ради, та персональний склад Ради затверджуються розпорядженнями міського голови. За дорученням голови Ради організаційна робота здійснюється секретарем Ради.
Організація роботи Ради покладається на її голову. Голова Ради скликає та веде засідання Ради, дає доручення членам Ради.
Секретар Ради сповіщає членів Ради про час та місце проведення засідання Ради, оформлює протоколи засідань та веде їх облік, бере участь у складанні плану роботи Ради та контролює його виконання.
Внесення змін до складу Ради та до Положення про Інвестиційну раду при Одеському міському голові здійснюється розпорядженням міського
голови на підставі відповідного рішення Ради. Ліквідація Ради здійснюється безпосередньо розпорядженням міського голови.
Рішення про прийняття до складу Ради або вибуття приймається на засіданні Ради. Член Ради може вибути з її складу шляхом направлення відповідного повідомлення. Про отримання такого повідомлення негайно інформуються усі члени Ради.
Членами Ради можуть бути представники організацій, підприємств, установ та керівники виконавчих органів Одеської міської ради, які зацікавлені у спільному вирішенні завдань і досягненні цілей. Членство у Раді не є перешкодою для вступу до інших союзів, співтовариств, об'єднань тощо.
У разі створення спеціалізованого комунального підприємства з інвестиційного розвитку його керівник включається до складу Ради.
Голова Ради або заступник голови за дорученням голови Ради, або у разі відсутності Голови:
- організовує роботу Ради;
- скликає засідання Ради;
- головує на засіданнях Ради;
- виконує інші функції з керівництва діяльністю Ради.
 
4. Права та обов’язки члена Ради
 
Член Ради має право:
- брати участь у засіданнях Ради;
- вносити пропозиції до порядку денного та порядку проведення засідань Ради;
- вносити на розгляд Ради проекти документів і поправки до них;
- вимагати винесення на голосування своїх пропозицій;
- користуватися іншими правами, наданими цим Положенням;
- залучати додаткових експертів для вирішення окремих питань за згодою голови Ради чи його заступника.

Член Ради зобов’язаний:
- дотримуватися вимог цього Положення;
- не розголошувати інформацію про питання, які обговорюються Радою, до офіційного оприлюднення цієї інформації;
- виконувати свою роботу в Раді на безоплатній основі;
- брати участь у роботі Ради і в голосуванні особисто.
 
5. Організація роботи Ради
 
Рада здійснює свої функції шляхом проведення засідань.
На засіданні в порядку, встановленому цим Положенням, може бути вирішене будь-яке питання, віднесене до відання Ради.
Скликання засідання здійснюється за дорученням міського голови за ініціативою голови Ради чи заступника голови за дорученням голови Ради не рідше одного разу на квартал.
За дорученням голови чи заступника голови Ради секретар повідомляє про час і місце проведення засідання, а також про питання, що виносяться на її розгляд (порядок денний). Членам Ради надаються проекти документів, що підлягають розгляду на засіданні, не пізніше ніж за три дні до розгляду на засіданні Ради. У випадку неможливості прибуття на засідання член Ради сповіщає про це голову або секретаря Ради не пізніше ніж за один день до дня проведення засідання.
Засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу Ради.
При відсутності кворуму для проведення засідання Ради головою Ради або його заступником призначається нова дата та час проведення засідання, яке має відбутися не пізніше ніж через п’ять робочих днів і з тим самим порядком денним.
Кожен член Ради має один голос на засіданні Ради. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради.
Голос головуючого на засіданні є вирішальним у випадку рівного розподілу голосів.
Голова Ради для розгляду окремих питань може залучати експертів, у т.ч. співробітників державних органів і органів місцевого самоврядування за їх згодою, які готують відповідні висновки у разі розгляду визначеного питання.
Рішення Ради заноситься до протоколу, який складається не пізніше десяти робочих днів після проведення засідання у двох примірниках. Протокол підписує голова Ради, а у разі його відсутності – заступник голови Ради.
Рішення Ради мають експертний та рекомендаційний характер.
 
 
 
Керуюча справами                                    О. Оніщенко

 


Сторінка створена: 2017.01.23 15:22