Розпорядження
Одеського міського голови
№ 316 від 11.04.2017р.

Про встановлення муніципальних заохочувальних

виплат медичним працівникам лікувально-профілактичних

установ комунальної власності м. Одеси у 2017 році за

вперше виявлених хворих на туберкульоз

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», на виконання пункту 10.12 додатка 3 до Міської цільової програми «Здоров'я» на 2015-2017 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 10 червня 2015 року № 6723-VI, з метою заохочення лікарів загальної практики-сімейної медицини за вперше виявлених хворих на туберкульоз, для підвищення ефективності заходів із протидії туберкульозу, збільшення виявлення випадків туберкульозу серед населення для своєчасного початку лікування та забезпечення епідеміологічної безпеки у м. Одесі:

1. Встановити одноразову заохочувальну муніципальну виплату в розмірі 2 000 (дві тисячі) грн лікарям загальної практики-сімейної медицини за кожний випадок виявлення у 2017 році хворого на туберкульоз.

2. Затвердити Положення про муніципальні заохочувальні виплати лікарям загальної практики-сімейної медицини за вперше виявлених хворих на туберкульоз (додаток 1).

3. Затвердити кошторис із муніципальної заохочувальної виплати лікарям загальної практики-сімейної медицини за вперше виявлених хворих на туберкульоз у центрах первинної медико-санітарної допомоги м. Одеси у 2017 році (додаток 2).

4. Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради здійснювати нарахування заохочувальних виплат у межах коштів, затверджених у бюджеті м. Одеси за кодом ТПКВКМБ/ТКВКБМС 2000 «Охорона здоров`я» по лікувально-профілактичним установам комунальної власності м. Одеси на 2017 рік.
5. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснювати фінансування зазначених видатків у межах призначень, затверджених у бюджеті м. Одеси за кодом ТПКВКМБ/ТКВКБМС 2000 «Охорона здоров`я» по лікувально-профілактичним установам комунальної власності м. Одеси на відповідний рік.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Цвірінько З.М.Г. Труханов

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 11.04.2017р.
№ 316ПОЛОЖЕННЯ
про муніципальні заохочувальні виплати лікарям загальної практики-сімейної медицини за вперше виявлених хворих на туберкульоз
(далі – Положення)


1. Це Положення розроблене на виконання заходу, передбаченого пунктом 10.12 додатка 3 до Міської цільової програми «Здоров’я» на 2015-2017 роки, щодо заохочення лікарів загальної практики-сімейної медицини центрів первинної медико-санітарної допомоги комунальної власності територіальної громади м. Одеси (далі – ЦПМСД) за виявлення осіб, які вперше захворіли на туберкульоз.
2. Заохочення лікарів загальної практики-сімейної медицини за вперше виявлених хворих на туберкульоз здійснюється з метою протидії поширенню захворювання на туберкульоз шляхом виплати їм 2,0 тис.грн за кожний випадок.
3. Заохочення лікарів загальної практики-сімейної медицини за вперше виявлених хворих на туберкульоз здійснюється на підставі рішення комісії, що створюється наказом директора департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради для колегіального розгляду питань щодо відповідності дій лікарів загальної практики-сімейної медицини ЦПМСД з виявлення хворих, які вперше захворіли на туберкульоз (далі – Комісія).
4. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.
5. Основним завданням Комісії є колегіальний аналіз дій лікарів загальної практики-сімейної медицини ЦПМСД з виявлення хворих, які вперше захворіли на туберкульоз та ухвалення відповідного рішення.
6. Рішення Комісії ухвалюються на підставі документації, наданої керівником ЦПСМД та комунальною установою «Міський протитуберкульозний диспансер».
7. Організаційною формою роботи Комісії є засідання.
8. Рішення Комісією приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії і оформлюється протоколом, який підписується членами Комісії і надсилається керівникам ЦПМСД для виконання.
9. Член Комісії, який не підтримує рішення Комісії, може викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання.
10. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання керівниками ЦПМСД.
11. Засідання Комісії веде її голова, а за його відсутності – заступник голови Комісії.
12. Голова Комісії затверджує порядок денний засідання і надає доручення членам Комісії та керівникам ЦПМСД щодо підготовки матеріалів з окремих питань, які підлягають розгляду на засіданні Комісії.
13. Секретар Комісії забезпечує ведення протоколу засідань, інформування членів Комісії про дату, час та місце проведення засідань.
14. Засідання Комісії проводяться не рідше одного разу на 3 місяці.
15. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її складу.
16. Керівники ЦПМСД забезпечують надання документів, визначених цим Положенням, не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання для їх розгляду на засіданні Комісії.
17. У засіданнях Комісії беруть участь та надають пояснення щодо медичної документації заступники головних лікарів із лікувальної роботи ЦПМСД та завідуючі диспансерними відділеннями КУ «Міський протитуберкульозний диспансер».
18. Комісія має право запитувати у лікувально-профілактичних установ м. Одеси інформацію, необхідну для всебічного розгляду питань, віднесених до її повноважень, у тому числі інформацію з обмеженим доступом.
19. Члени Комісії забезпечують дотримання норм законодавства України щодо інформації з обмеженим доступом.
20. Протокол засідання Комісії складається та направляється керівникам ЦПМСД протягом 5 робочих днів із дати проведення засідання.
21. Керівники ЦПМСД забезпечують своєчасну заохочувальну виплату лікарям загальної практики-сімейної медицини визначену рішенням Комісії шляхом видання відповідного наказу керівника установи.
22. Виплата лікарям загальної практики-сімейної медицини здійснюється за рахунок та в межах асигнувань, передбачених на ці цілі у кошторисах ЦПМСД за КЕКВ 2282, ТПКВ та КМБ 1412180.
23. Діагноз туберкульозу підтверджується в спеціалізованому протитуберкульозному закладі. Остаточним підтвердженням діагнозу туберкульозу є рішення центральної лікарсько-контрольної комісії обласного протитуберкульозного диспансеру.
24. Випадок туберкульозу вважається виявленим в умовах ЦПМСД при дотриманні алгоритму діагностики:
24.1. Звернення хворого до лікаря загальної практики-сімейної медицини, що підтверджується відповідним записом в амбулаторній карті, у разі активного та пасивного виявлення.
24.2. Наявність скринінгової анкети для виявлення людей, які потребують обстеження на туберкульоз.
24.3. Наявність детального анамнезу, результатів рентген-флюорографічного обстеження, дворазового дослідження мокротиння на киснево-спиртові стійкі бактерії (далі – КССБ), обстеження на ВІЛ (переважно з використанням швидких тестів).
24.4. Забезпечення дообстеження хворого в протитуберкульозному закладі у разі виявлення на рентген-флюорографії порожнини розпаду, дрібноосередкової дисемінації, округлої тіні за наявності дворазового дослідження на КССБ мокротиння.
24.5. При виявленні на рентген-флюорографії інфільтративних змін забезпечення антибактеріальної терапії (за винятком рифампіцину, аміноглікозидів, фторхінолонів) у хворих із негативним мазком мокротиння, при негативному ВІЛ-статусі, впродовж 2 тижнів з обов’язковим рентгенконтролем.
24.6. Забезпечення направлення до протитуберкульозного закладу в разі збереження рентгенологічних змін після курсу антибактеріальної терапії за наявності повторного дворазового дослідження мокротиння на КССБ.
25. У випадку направлення лікарем загальної практики-сімейної медицини хворого з підозрою на туберкульоз до протитуберкульозного закладу забезпечити наявність в останнього:
25.1. Направлення на консультацію фтизіатра зі штампом лікувально- профілактичної установи та прізвищем лікаря.
25.2. Виписки з амбулаторної карти з даними про проведене обстеження та лікування, рентген-флюорографічних матеріалів, лабораторного скла з мазками мокротиння.
Керуюча справами О. ОніщенкоДодаток 2
до розпорядження
міського голови
від 11.04.2017р.
№ 316КОШТОРИС
із муніципальної заохочувальної виплати лікарям загальної практики- сімейної медицини за вперше виявлених хворих на туберкульоз у центрах первинної медико-санітарної допомоги м. Одеси у 2017 році

  

 
 
 
 
Категорія працівників
 
 
 
Прогнозована кількість виявлених випадків
 
Розмір одноразової муніципальної заохочувальної виплати за кожний випадок виявлення на туберкульоз (грн)
 
 
 
Орієнтовний
обсяг видатків,
тис.грн
 
Лікарі загальної практики- сімейної медицини
 
250
2000
500,0
 

 
 
 


Керуюча справами                                              О. Оніщенко


Сторінка створена: 2017.04.13 13:57
Опублікована на сайті: https://omr.gov.ua/
Повна адреса сторінки: https://omr.gov.ua/ua/acts/mayor/94930/