ПРОЕКТ

Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Положення про відділ мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради у новій редакції»

 

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності реалізації повноважень, наданих виконавчим органам Одеської міської ради, виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення «Про затвердження Положення про відділ мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради у новій редакції» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Одеської міської ради Оніщенко О.С.

 

Міський голова Г. Труханов

 

Керуюча справами О. Оніщенко

Вик. Герасименко 748-15-33


Додаток
до рішення виконавчого комітету
Одеської міської ради
від

 

Про затвердження Положення про відділ мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради у новій редакції

 

Відповідно до статей 25, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності реалізації повноважень, наданих виконавчим органам Одеської міської ради, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про відділ мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань законності, депутатської етики та реалізації державної регуляторної політики і міжнародних відносин.Міський голова Г. Труханов


Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради

Керуюча справами О. Оніщенко

Додаток
до рішення Одеської міської ради
від

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ТА ОБОРОННОЇ РОБОТИ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради
(далі – відділ) створений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним Одеській міській раді
(далі – міська рада), підпорядковується виконавчому комітету міської ради (далі – виконком), міському голові.
1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативними актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, виконкому, розпорядженнями міського голови, Регламентом виконавчих органів міської ради, а також цим Положенням.
1.4. Фінансування видатків відділу здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси.
1.5. Відділ не є юридичною особою, має бланки зі своїм найменуванням, реєстраційні штампи.
1.6. Місцезнаходження відділу: вул. Артилерійська, 1, м. Одеса, 65039, електронна адреса: vidmor@omr.gov.ua.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями відділу є:
2.1.1. Організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації
і контроль за їх виконанням на території міста.
2.1.2. Участь у плануванні та координації дій з підготовки та ведення територіальної оборони міста.
2.1.3. Забезпечення в межах компетенції реалізації на території міста державної політики у сфері питань оборони і захисту національних інтересів
від воєнних загроз національній безпеці України.
2.1.4. Здійснення комплексу заходів щодо підготовки виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій міста, його території, а також населення до дій в умовах особливого періоду.
2.1.5. Сприяння територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки міста у виконанні завдань щодо комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань мобілізаційними ресурсами.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
2.2.1. Забезпечує на території міста виконання нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи.
2.2.2. Бере участь у розробленні та забезпеченні реалізації заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, мобілізацією та оборонною роботою на території міста.
2.2.3. Організовує інформаційне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи виконавчих органів міської ради.
2.2.4. Розробляє мобілізаційний план міста та спільно з виконавчими органами міської ради – довготермінові і річні програми мобілізаційної підготовки з визначенням потреб (обсягу) у фінансуванні заходів.
2.2.5. Одержує від відповідних органів виконавчої влади необхідну інформацію про характер мобілізаційних завдань (замовлень) з метою планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час.
2.2.6. Доводить розпорядження про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) до підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території міста Одеси і залучаються міською радою до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
2.2.7. Забезпечує спільно з виконавчими органами міської ради під час оголошення мобілізації здійснення заходів щодо переведення підприємств, установ і організацій, які знаходяться на території міста, на роботу в умовах особливого періоду.
2.2.8. Спільно з районними адміністраціями та іншими виконавчими органами міської ради сприяє організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів.
2.2.9. Контролює бронювання робочих місць для військовозобов’язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства на період мобілізації та на воєнний час.
2.2.10. Контролює надання звітності щодо бронювання військовозобов'язаних у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, а також ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників.
2.2.11. Сприяє військовим комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час проведення мобілізації.
2.2.12. Спільно з районними адміністраціями та іншими виконавчими органами міської ради відповідно до законодавства вирішує питання, пов’язані з наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України, іншим військовим формуванням та правоохоронним органам службових приміщень і жилої площі, інших об’єктів, комунально-побутових послуг, здійснює контроль їх використання та надання послуг.
2.2.13. Сприяє організації виробництва і постачання до військ, інших військових формувань, закладів правоохоронних органів підприємствами та організаціями, що належать до комунальної форми власності, замовленої продукції, послуг, енергоресурсів.
2.2.14. Здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у комунальній власності або залучаються міською радою до виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
2.2.15. Під час мобілізації організовує в установленому порядку своєчасне оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації у порядку, визначеному законодавством, техніки на збірні пункти та до військових частин, виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту відповідно до мобілізаційних планів.
2.2.16. Здійснює заходи зі створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України.
2.2.17. Сприяє Державній прикордонній службі України у підтриманні відповідного режиму на державному кордоні.
2.2.18. Здійснює заходи щодо військово-патріотичного виховання населення.
2.2.19. Спільно з районними адміністраціями та іншими виконавчими органами міської ради, керівниками військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань організовує та контролює шефську роботу з військовими частинами (підрозділами) та військовими закладами, установами, організаціями.
2.2.20. Бере участь спільно з районними адміністраціями та іншими виконавчими органами міської ради у підготовці та здійсненні заходів щодо планування та практичної організації територіальної оборони міста та заходів антитерористичного характеру.
2.2.21. Організовує забезпечення діяльності ради оборони міста.
2.2.22. Розробляє проекти розпоряджень та доручень міського голови, проекти рішень міської ради та її виконкому з питань мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи.
2.2.23. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці та контроль за її збереженням.
2.2.24. Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації та з питань оборонної роботи.
2.2.25. Розробляє документи, в яких міститься інформація з грифом обмеження доступу «Таємно» та «Для службового користування» з позначкою літер «М».
2.2.26. Веде номенклатурні справи, що стосуються мобілізаційної та оборонної роботи.
2.2.27. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, рішеннями міської ради, виконкому та розпорядженнями міського голови.

3. КЕРІВНИЦТВО І СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади міським головою в установленому порядку.
3.2. Кваліфікаційні вимоги до начальника відділу: повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на державній службі та/або службі в органах самоврядування на керівних посадах не менше трьох років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше п'яти років.
3.3. Начальник відділу:
3.3.1. Керує діяльністю відділу, забезпечує виконання обов’язків та повноважень, покладених на відділ, дотримання посадовими особами відділу трудової та виконавчої дисципліни, режиму праці, норм етики посадових осіб органів місцевого самоврядування.
3.3.2. Вносить на розгляд міському голові пропозиції про призначення на посаду і звільнення з посади заступника начальника відділу, спеціалістів відділу, їх заохочення або стягнення.
3.3.3. Розробляє і вносить на розгляд міському голові пропозиції про структуру та штатну чисельність.
3.3.4. Організовує виконання посадовими особами відділу актів органів місцевого самоврядування та міського голови.
3.3.5. У межах своїх повноважень представляє відділ у відносинах з державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.
3.3.6. Визначає функціональні обов’язки заступника начальника відділу та спеціалістів відділу.
3.3.7. Забезпечує підвищення кваліфікації посадових осіб відділу, сприяє отриманню ними додаткової освіти за спеціальністю, створює систему матеріальної та моральної мотивації посадових осіб відділу стосовно підвищення якості роботи.
3.3.8. Інформує міського голову про випадки перешкоджання виконанню посадовими особами відділу їх посадових обов’язків, неподання або несвоєчасного подання посадовими особами виконавчих органів міської ради інформації та матеріалів, що стосуються питань діяльності відділу.
3.3.9. Бере участь у нарадах, які проводяться у виконавчих органах міської ради, при розгляді питань, що входять до компетенції відділу.
3.4. У період тимчасової відсутності (хвороба, відрядження, відпустка) начальника відділу його обов’язки виконує заступник начальника відділу.
3.5. Штатна чисельність працівників відділу визначається розпорядженням міського голови.

4. ПРАВА ВІДДІЛУ

Відділ для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:
4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів, підприємств та установ міської ради інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку – інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю.
4.2. Залучати до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців виконавчих органів міської ради, підприємств та установ міської ради, організацій і об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками).
4.3. Перевіряти і визначати ефективність здійснення виконавчими органами міської ради заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи.
4.4. Контролювати здійснення виконавчими органами, підприємствами та установами міської ради, а також організаціями міста заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності та оборонної роботи.
4.5. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що знаходяться в його компетенції.
4.6. Представляти в межах своїх повноважень інтереси міської ради у відносинах із державними і громадськими організаціями, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами.
4.7. Подавати міському голові пропозиції щодо заохочення працівників, які брали участь у розробленні та підготовці заходів з мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи, а також про накладання стягнень на працівників, які допустили порушення законодавства про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, та з питань оборонної роботи.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Реорганізація і ліквідація відділу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
5.2. Це Положення набуває чинності з дня його затвердження міською радою.

 


Секретар ради    О. Потапський


Сторінка створена: 2019.08.19 17:49