Затверджено рішенням Одеської міської ради №2752-VI от 19.02.2013г.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі - Рада). 
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є правонаступником Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради, а також правонаступником прав та обов’язків приєднаного Одеського міського управління земельних ресурсів Одеської міської ради.
1.2. Департамент наділяється міською радою повноваженнями щодо управління комунальною власністю територіальної громади міста та щодо реалізації повноважень Одеської міської ради у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства. Визначення меж повноважень та умов їх здійснення регулюється зазначеним Положенням.
1.3. Департамент керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими та підзаконними актами, передбаченими чинним законодавством, рішенням Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та іншими нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування, цим Положенням.
1.4. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, може відкривати розрахунковий та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України згідно з чинним законодавством України, має гербову печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням.
1.5. Департамент є підзвітним і підконтрольним Одеській міській раді, підпорядкованим її виконавчому комітету, міському голові.
1.6. Місце знаходження Департаменту: вул. Артилерійська, 1, м. Одеса, 65039. 
1.7. Електронна адреса Департаменту: e-mail: dks@omr.odessa.ua, uzr@omr.gov.ua


2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Основним завданням Департаменту є:

2.1.1 У сфері управління комунальною власністю:

а) реалізація місцевої політики у сфері управління комунальною власністю;
б) забезпечення надходження коштів до бюджету міста за рахунок ефективного обліку, використання, збереження майна територіальної громади.

2.1.2. У сфері земельних правовідносин:

а) забезпечення реалізації повноважень Одеської міської ради у галузі земельних 
відносин відповідно до чинного законодавства України;
б) здійснення заходів із розвитку ринку земель міста;
в) організація ведення земельно-кадастрової документації;
г) розроблення та супроводження земельно-інформаційної системи м. Одеси;
д) участь у розробленні та виконанні міських програм із використання і охорони земель міста;
є) здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства;
ж) організація землеустрою;
з) координація діяльності місцевих органів земельних ресурсів;
и) забезпечення в межах повноважень реалізації державної політики у сфері державної експертизи землевпорядної документації.
2.2. Департамент відповідно до покладених на нього основних завдань і в межах своїх повноважень виконує такі функції:


2.2.1. У сфері управління комунальною власністю:
2.2.1.1. Проводить єдину політику управління комунальним майном територіальної громади м. Одеси.
2.2.1.2. Здійснює облік, інвентаризацію комунального майна, що знаходиться в управлінні Департаменту, виконавчих органів Одеської міської ради та комунальних підприємств, забезпечує контроль за його використанням і збереженням. Здійснює контроль за ефективним використанням майна, що належить територіальній громаді м. Одеси на праві комунальної власності та закріплене за комунальними підприємствами на праві господарського відання або на праві оперативного управління.
2.2.1.3. Проводить підготовчу робочу зі списання комунального майна в порядку, встановленому законодавством України.
2.2.1.4. Здійснює повноваження орендодавця комунального майна територіальної громади, що знаходиться в управлінні Департаменту, а також контроль за повнотою та своєчасністю внесення орендарями орендної плати за договорами оренди цілісних майнових комплексів, укладеними Одеською міською радою. Відповідно до чинного законодавства укладає договори оренди. Здійснює облік договорів оренди, укладених безпосередньо Департаментом, та облік договорів оренди, погоджених з Департаментом у встановленому порядку.
2.2.1.5. Погоджує передачу в оренду майна, орендодавцями якого виступають виконавчі органи Одеської міської ради, а також комунальні та інші підприємства, організації, установи, яким майно комунальної форми власності передано у повне господарське відання або оперативне управління, а також здійснює організацію й проводить конкурси з передачі такого комунального майна в оренду, та майна, що знаходиться в управлінні Департаменту, виконавчих органів Одеської міської ради та комунальних підприємств. 
2.2.1.6. Готує і вносить на розгляд Ради проекти програм приватизації (відчуження) комунальної власності, способів та умов її продажу.
2.2.1.7. Здійснює повноваження з організації та проведення приватизації, продажу комунальної власності територіальної громади міста, у тому числі акцій (паїв, часток) Одеської міської ради в майні господарських товариств.
2.2.1.8. Змінює в процесі приватизації комунального майна організаційну форму підприємств, здійснює повноваження власника майна у процесі приватизації та відчуження, здійснює передприватизаційну підготовку, розробляє та виконує програми реструктуризації підприємств.
2.2.1.9. Виступає організатором аукціонів, конкурсів з продажу комунальної власності в межах своїх повноважень.
2.2.1.10. Готує та вносить на розгляд Ради питання про придбання у встановленому законом порядку приватизованого майна про включення до об'єктів комунальної власності територіальної громади міста, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним. 
2.2.1.11. Готує для розгляду Радою проекти рішень про прийняття майна в комунальну власність, передачу у власність юридичних та фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців. 
2.2.1.12. Бере участь у прийманні майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до рішень міської ради.
2.2.1.13. Контролює обов'язкове страхування комунального майна, що здається в оренду, виступає страхувальником майна, що орендується бюджетними установами та передається Департаментом під заставу.
2.2.1.14. На підставі рішень Одеської міської ради, від її імені виступає засновником господарських товариств, до статутних фондів яких вноситься комунальна власність.
2.2.1.15. Здійснює управління пакетами акцій (частками, паями) міської ради в майні господарських товариств.
2.2.1.16. За дорученням міського голови, міської ради здійснює контроль за ефективним використанням майна комунальних підприємств.
2.2.1.17. Вносить у встановленому порядку пропозиції про створення, ліквідацію, реорганізацію, перепрофілювання підприємств комунальної власності.
2.2.1.18. Укладає цивільно-правові угоди з попереднім повідомленням постійної комісії з комунальної власності (договори оренди, купівлі-продажу, застави, дарування, користування, позички, концесії майна та інші угоди відповідно до чинного законодавства України) та контролює їх виконання.
Договори купівлі-продажу об'єктів комунальної владності, що укладаються Департаментом від імені Ради, на виконання відповідних рішень про приватизацію та відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси укладаються на підставі довіреності, що видається міським головою у встановленому законодавством порядку.
Договори придбання житла, що укладаються Департаментом від імені Ради на виконання відповідних рішень Одеської міської ради, які придбані у власність територіальної громади м. Одеси з метою подальшого передачі, укладаються на підставі довіреності, що видається міським головою у встановленому законодавством порядку.
2.2.1.19. Взаємодіє з підрозділами облдержадміністрації, виконавчими органами міської ради, постійними комісіями міської ради, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та об'єднаннями громадян з приводу використання комунального майна. 
2.2.1.20. Здійснює облік нежилих приміщень комунальної власності територіальної громади м. Одеси на території міста, вносить міській раді та її виконавчому комітету пропозиції щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади м. Одеси.
2.2.1.21. Здійснює управління та облік відумерлої спадщини у порядку, встановленому радою та чинним законодавством.
2.2.1.22. Бере участь у вирішенні спільно з іншими виконавчими органами ради відповідно до законодавства питань, пов'язаних з наданням військовим частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України нежилих приміщень; здійснює контроль за їх використанням; спрямовує відповідну інформацію до Департаменту оборонної роботи, цивільної оборони, взаємодіє з правоохоронними органами та МНС Одеської міської ради.
2.2.1.23. Забезпечує систематичне інформування населення міста про хід відчуження майна комунальної власності територіальної громади міста.
2.2.1.24. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством, актами державної влади та органами місцевого самоврядування у сфері управління комунальною власністю територіальної громади м. Одеси.

2.2.2. У сфері земельних правовідносин:

2.2.2.1. Забезпечує виконання повноважень щодо здійснення вилучення (викупу) земельних ділянок, надання під забудову та для інших потреб, передачі земельних ділянок у користування, передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам.
2.2.2.2. Надання матеріалів на розгляд постійної комісії міської ради із землеустрою та земельних правовідносин про передачу у власність, надання в користування земельних ділянок, їх вилучення, викупу в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.
2.2.2.3. Підготовка запитів до відповідних служб міста про можливість передачі у власність або надання в користування земельних ділянок громадянам та юридичним особам. 
2.2.2.4. Координація, організація і здійснення землеустрою на території міста. 
2.2.2.5. Підготовка висновків про вилучення (викуп) та надання в установленому законодавством порядку земельних ділянок, що здійснюються органами місцевого самоврядування. 
2.2.2.6. Аналіз документації із землеустрою на предмет відповідності чинному земельному законодавству та нормативно-технічним вимогам щодо її розроблення. Координація, організація і здійснення землеустрою на території міста. Підготовка висновків про вилучення (викуп) та надання в установленому законодавством порядку земельних ділянок, що здійснюються органами місцевого самоврядування. Аналіз документації із землеустрою на предмет відповідності чинному земельному законодавству та нормативно-технічним вимогам щодо її розроблення.
2.2.2.7. Підготовка проектів рішень про надання дозволу (згоди) фізичним та юридичним особам на розроблення документації із землеустрою.
2.2.2.8. Підготовка проектів рішень міської ради та подання на затвердження документації із землеустрою.
2.2.2.9. Підготовка проектів рішень міської ради про скасування, втрату чинності, внесення змін та доповнень до раніше прийнятих рішень.
2.2.2.10. Здійснення функцій замовника по розробці документації із землеустрою у разі реалізації прав на землю територіальною громадою як суб'єкта права власності або права користування землею, а також у випадку викупу земельних ділянок для суспільних потреб. 
2.2.2.11. Здійснення в межах повноважень контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою. Здійснення в межах повноважень контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою.
2.2.2.12. Інформування населення про вилучення (викуп), надання земельних ділянок. 
2.2.2.13. Розгляд інших питань у галузі земельних відносин відповідно до законодавства. 
2.2.2.14. Перевірка, оформлення, підготовка документів, що посвідчують права на земельні ділянки: Розгляд інших питань у галузі земельних відносин відповідно до законодавства. Перевірка, оформлення, підготовка документів, що посвідчують права на земельні ділянки:
а) підготовка проектів договорів оренди землі на розгляд міської ради; 
б) підготовка проектів договорів про розірвання договорів оренди землі; 
в) оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень міською радою; 
г) попередній розрахунок ставок орендної плати за землю та її розміру; 
д) підготовка та підпис протоколів узгодження договірної орендної плати за землю; 
є) підготовка проектів актів приймання-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі; підготовка проектів договорів про розірвання договорів оренди землі; оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень міською радою; попередній розрахунок ставок орендної плати за землю та її розміру; підготовка та підпис протоколів узгодження договірної орендної плати за землю; підготовка проектів актів приймання-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі;
ж) сприяння реєстрації договорів оренди землі, укладених міською радою; 
з) сприяння реєстрації договорів купівлі-продажу земельних ділянок; сприяння реєстрації договорів купівлі-продажу земельних ділянок;
и) підготовка податковим органам звітності про укладені договори оренди землі; 
і) перевірка заповнення державних актів на право власності на земельні ділянки, державних актів на право постійного користування на земельні ділянки, що надаються для підпису міському голові;
2.2.2.15. Контроль за виконанням договорів оренди землі:
а) організація та здійснення контролю за виконанням умов договорів оренди землі та виконанням орендарями обов'язків відповідно до укладених договорів; 
б) здійснення моніторингу надходжень коштів від орендної плати за землю;
в) здійснення контролю за виконанням рішень міської ради в тій частині, що стосується додержання строків укладення договорів оренди землі; здійснення моніторингу надходжень коштів від орендної плати за землю; здійснення контролю за виконанням рішень міської ради в тій частині, що стосується додержання строків укладення договорів оренди землі;
г) підготовка актів про порушення орендарями умов договорів оренди землі та приписів про їх усунення;
д) здійснення контролю за наявністю договорів оренди землі під будівлями та спорудами, на які оформлені правовстановлюючі документи.
2.2.2.16. Продаж земельних ділянок комунальної власності:
а) на підставі необхідних документів, матеріалів, розрахунків, що додаються до заяв громадян та клопотань юридичних осіб, підготовка пропозицій про можливість продажу земельних ділянок або про відмову в продажі із зазначенням причин відмови;
б) підготовка проектів рішень міської ради про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам;
в) підготовка та оформлення договорів купівлі-продажу земельних ділянок; 
г) контроль за надходженням коштів від продажу земельних ділянок. 
2.2.2.17. Організація підготовки та продажу земельних ділянок та прав на них на конкурентних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.онтроль за надходженням коштів від продажу земельних ділянок. Організація підготовки та продажу земельних ділянок та прав на них на конкурентних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України.
2.2.2.18. Організація і ведення міської земельно-інформаційної системи та створення муніципальної геоінформаційної системи м. Одеси:
а) збір та обробка даних про землі міста на підставі рішень міської ради, документів, що посвідчують права на земельні ділянки, матеріалів інвентаризації земель, документації з землеустрою тощо;
б) подання заяв про державну реєстрацію права територіальної громади м. Одеси в особі Одеської міської ради на земельні ділянки та здійснення усіх необхідних дії для цього;
в) подання заяв та одержання витягів з Державного земельного кадастру про земельні ділянки та здійснення інших дій, необхідних для належного виконання функцій;
г) підготовка запитів до місцевого органу державної реєстрації прав для отримання інформації стосовно відомостей про зміст документів, що підтверджують (посвідчують) правочини щодо нерухомого майна, узагальнені відомості про речові права окремої особи на нерухоме майно, а також надання витягів з Державного реєстру прав, що містять відомості про встановлення, зміну чи припинення речових прав на нерухоме майно. 
2.2.2.19.Здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель міста та контролю за додержанням земельного законодавства: Здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель міста та контролю за додержанням земельного законодавства:
а) організація і здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства у місті;
б) підготовка рішень про тимчасову заборону (зупинення) чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою у разі виявлення порушення земельного законодавства громадянами та юридичними особами;
в) внесення у встановленому порядку до міської ради проектів рішень про припинення права користування земельними ділянками;
г) взаємодія з органом, що здійснює державний контроль за використанням і охороною земель, який функціонує у місті, правоохоронними органами та отримання від посадових осіб вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;
д) прийняття у межах повноважень до юридичних та фізичних осіб заходів щодо припинення будь-яких видів будівництва, експлуатації об'єктів, що ведуться з порушенням вимог законодавства;
є) збирання, зведення та аналіз інформації про використання та охорону земель міста;
ж) виконання інших функцій зі здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель міста та додержанням земельного законодавства. 
2.2.2.20. Діяльність з адміністративно-територіального устрою: Діяльність з адміністративно-територіального устрою:
а) підготовка матеріалів та внесення на розгляд міської ради документів про встановлення та зміну меж районів у місті;
б) внесення пропозицій про встановлення та зміну меж міста відповідно до чинного законодавства. 
2.2.2.21. Забезпечення реалізації державної політики в сфері державної експертизи 
землевпорядної документації: Забезпечення реалізації державної політики в сфері державної експертизи землевпорядної документації:
а) внесення пропозицій щодо вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу та оцінки об'єктів державної експертизи;
б) координація діяльності розробників об'єктів державної експертизи землевпорядної документації; 
в) ініціювання проведення державної експертизи землевпорядної документації. 
2.2.2.22. Перевірка, підготовка та надання на розгляд створеної міською радою комісії по земельних спорах матеріалів щодо вирішення земельних спорів. ініціювання проведення державної експертизи землевпорядної документації. Перевірка, підготовка та надання на розгляд створеної міською радою комісії по земельних спорах матеріалів щодо вирішення земельних спорів.
2.2.2.23. Забезпечення дотримання законодавства про державну таємницю та інформацію. 
2.2.2.24. Участь у розробці та виконанні міських програм із використання і охорони земель міста. 
2.2.2.25. Здійснення функцій у встановленому порядку замовника науково-дослідних, проектно-розвідувальних, будівельних та протиерозійних робіт, що виконуються в межах заходів з використання і охорони земель, здійснення землеустрою, ведення муніципальної геоінформаційної системи тощо. Участь у розробці та виконанні міських програм із використання і охорони земель міста. 2.2.2.25. Здійснення функцій у встановленому порядку замовника науково-дослідних, проектно-розвідувальних, будівельних та протиерозійних робіт, що виконуються в межах заходів з використання і охорони земель, здійснення землеустрою, ведення муніципальної геоінформаційної системи тощо.
2.2.2.26. Використання в установленому порядку бюджетних коштів для виконання програм освоєння нових технологій, провадження науково-технічної діяльності у сфері використання і охорони земель міста, здійснення землеустрою, а також організація у цій сфері наукових досліджень та науково-технічного співробітництва з науковими установами та організаціями.
2.3. Прийом, реєстрація, систематизація, зберігання та використання архівних матеріалів.
2.4. Розгляд скарг, звернень і заяв громадян, організація та підготовка відповіді на них, ведення прийому громадян.
2.5. Представництво в усіх підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм власності.
2.6. Організація претензійно-позовної роботи. У встановленому порядку здійснює захист прав та інтересів територіальної громади м. Одеси в особі Одеської міської ради в усіх судових органах з питань, що віднесені до компетенції Департаменту.
2.7. Здійснює інші повноваження відповідно до рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, які є необхідними для належного виконання покладених радою завдань.

3. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ
Департамент має право:
3.1. Одержувати у встановленому законодавством порядку безоплатно від органів державної виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, органів статистики, підприємств, установ, організацій звітні дані та інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.
3.2. У встановленому порядку набувати майнові та немайнові права, укладати договори в межах своєї компетенції, вести претензійно-позовну роботу в межах своїх повноважень. 
3.3. Залучати у встановленому порядку відповідні організації, працівників місцевих органів виконавчої влади та спеціалістів підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань та виконання функцій та зобов'язань, передбачених даним Положенням.
3.4. За дорученнями міського голови здійснювати перевірки, у тому числі, з питань ефективного використання комунального майна підприємствами, установами організаціями комунальної власності, за результатами яких складати акти, довідки надавати міському голові пропозиції з усунення виявлених порушень, вносити пропозиції про вжиття відповідних заходів.
3.5. Надавати на договірній основі послуги підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам щодо питань використання комунальної власності.
3.6. Організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до компетенції Департаменту.
3.7. Створювати технічну раду з метою розгляду, прийняття рішень і внесення документів міській раді, її виконавчому комітету, територіальним органам земельних ресурсів, органам містобудування та архітектури, тощо з питань, що належать до функцій Управління.

4. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Структура і штатний розклад Департаменту затверджуються у встановленому порядку. 
4.2. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства України.
4.3. Директор Департаменту може мати першого заступника, заступників та заступників-начальників управлінь, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою за поданням директора Департаменту.
4.4. Директор Департаменту:
4.4.1. Здійснює керівництво Департаментом, несе відповідальність за виконання покладених на Департамент завдань, визначає ступінь відповідальності заступників директора, керівників його структурних підрозділів.
4.4.2. Діє без доручення від імені Департаменту в межах повноважень, визначених цим Положенням, представляє його у всіх установах та організаціях, самостійно підписує договори, інші юридичні документи від імені Департаменту.
4.4.3. Представляє міському голові розроблений Департаментом проект штатного розкладу з розрахунком видатків на його утримання.
4.4.4. Подає міському голові документи для призначення на посаду і звільнення з посади заступників, інших службовців та для присвоєння їм рангів посадових осіб місцевого самоврядування, утримання яких здійснюється за рахунок коштів загального фонду бюджету міста.
4.4.5. Призначає на посаду і звільняє з посади в порядку, передбаченому чинним законодавством, працівників Департаменту, утримання яких здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.
4.4.6. Посадовим особам Департаменту, які призначаються міським головою, можуть підпорядковуватися працівники Департаменту, утримання яких здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.
4.4.7. Розподіляє обов'язки між заступниками директора Департаменту, формує структурні підрозділи Департаменту відповідно до затвердженого штатного розпису, затверджує положення про них, а також функціональні обов'язки працівників Департаменту.
4.4.8. Розпоряджається згідно з чинним законодавством України майном та коштами Департаменту. 
4.4.9. Відкриває та закриває в установах банків поточні та інші рахунки, здійснює за ними операції, підписує фінансові документи, видає довіреності.
4.4.10. Забезпечує дотримання фінансової та облікової дисципліни, є головним розпорядником коштів у межах затвердженого кошторису Департаменту. 
4.4.11. Вносить пропозиції щодо удосконалення нормативних актів органів місцевого самоврядування з питань, віднесених до повноважень Департаменту. 
4.4.12. Директор Департаменту самостійно приймає рішення, видає накази, вказівки в межах своєї компетенції, які є обов'язковими для виконання працівниками Департаменту, контролює їх виконання.
4.4.13. Веде особистий прийом громадян.
4.4.14. Здійснює інші повноваження згідно з Положенням про департамент комунальної власності Одеської міської ради.

5. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1. Майно, що використовується Департаментом, є об’єктом комунальної власності територіальної громади міста, складається з основних фондів та оборотних коштів, відображених на його самостійному балансі.
5.2. Майно Департаменту є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління.
5.3. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста та інших джерел, не заборонених законодавством.