Затверджено рішенням Одеської міської ради №3287-VI від 16.04.2013р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАТРАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент з питань звернень громадян (далі - Департамент) – є виконавчим органом Одеської міської ради, який є підзвітним і підконтрольним Одеській міській раді, підпорядковується 
міському голові, керуючій справами та виконавчому комітету Одеської міської ради. 
1.2. Департамент у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», чинним законодавством України, рішеннями виконавчого комітету та рішеннями Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами керуючої справами, а також даним Положенням. 
1.3. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста. 
1.4. Департамент не є юридичною особою. 
1.5. Департамент має бланки встановленої форми зі своїм найменуванням, реєстраційні штампи, печатку. 
1.6. Реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 
1.7. Зміни та доповнення до цього положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством. 
1.8. Місцезнаходження Департаменту: 65004, м. Одеса, пл. Думська, 1. 
1.9. Електронна адреса Департаменту: obr1@omr.gov.ua

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ:

2.1. Основними завданнями Департаменту є: 
2.1.1. Організація роботи з розгляду та контролю проходження і виконання пропозицій, заяв та скарг громадян згідно із Законом України «Про звернення громадян», запитів громадян згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», повідомлень про проведення масових заходів. Організація прийому громадян, інформування керівництва виконавчого комітету Одеської міської ради про характер звернень громадян. 
2.1.2. Забезпечення попереднього запису громадян на особистий прийом керівництва виконавчого комітету Одеської міської ради згідно Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради та Розпорядження міського голови «Про порядок організації та проведення особистого прийому громадян у м. Одесі посадовими особами місцевого самоврядування» та контроль підготовки до здійснення прийому. 
2.1.3. Ведення прийому громадян, за необхідності надання роз’яснень стосовно можливих шляхів вирішення порушених питань, направлення звернень до відповідних установ для вирішення порушених питань. 
2.1.4. Реєстрація та облік усних, письмових та електронних звернень громадян, електронних петицій, окрім тих, що регулюються кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного судочинства України, Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», ведення комп'ютерної бази даних системи обліку, оперативної та підсумкової статистики звернень.
2.1.5. Здійснення в межах повноважень контролю за виконанням іншими виконавчими органами Одеської міської ради, підприємствами, установами, організаціями комунальної власності вимог Закону України «Про звернення громадян», доручень про вирішення питань, порушених у зверненнях громадян. Якщо порушені у зверненнях питання не входять до компетенції органу місцевого самоврядування - надсилає за належністю. 
2.1.6. Здійснення моніторингу роботи виконавчих органів Одеської міської ради із забезпечення належного розгляду звернень громадян; одержання статистичних даних про надходження на розгляд заяв і скарг для аналізу та складання звітів; вивчення причин, що породжують скарги, реагування на порушення законодавства, тяганину та бюрократизм. 
2.1.7. Контроль за збереженням архівних матеріалів, пов'язаних з розглядом звернень громадян.

2.2 Функції Департаменту: 
2.2.1. Організовує підготовку проектів актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Департаменту. 
2.2.2. Розглядає за дорученням міського голови, заступників міського голови, керуючої справами, питання, що належать до компетенції Департаменту. 
2.2.3. Бере участь у розробці відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку міста. 
2.2.4. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту.
2.2.5. Проводить роботу з організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Департаменту. 
2.2.6. Здійснює інші повноваження відповідно до рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів керуючої справами. 
2.2.7. Готує та узгоджує з керуючою справами програми і проекти стосовно сфери діяльності Департаменту. 
2.3. Права Департаменту. Департамент має право: 
2.3.1. Залучати спеціалістів органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з керівниками та керуючою справами) для розгляду питань, що належать до його компетенції. 
2.3.2. На безоплатній основі одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань. 
2.3.3. Скликати у встановленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції. 
2.3.4. Узгоджувати з керуючою справами порушення перед міським головою питань про удосконалення роботи із зверненнями громадян, підвищення її ефективності та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, службових осіб комунальних підприємств, установ та організацій, які порушують вимоги Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативних актів. 

3. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ: 

3.1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду й звільняється з посади міським головою. 
3.2. Директор Департаменту: 
3.2.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує реалізацію завдань та функцій, які на нього покладено. 
3.2.2. Має право підпису документів, які належать до компетенції Департаменту. 
3.2.3. Вносить на розгляд керуючої справами пропозиції про призначення на посади і звільнення з посад посадових осіб Департаменту. 
3.2.4. Визначає функціональні обов’язки та узгоджує з керуючою справами посадові інструкції посадових осіб Департаменту, сприяє підвищенню їх кваліфікації. 
3.2.5. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Департаменту. 
3.2.6. Організовує виконання рішень міської ради та виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови, наказів керуючої справами. 
3.2.7. Бере участь у роботі комісій, робочих груп чи визначає спеціалістів Департаменту, які працюватимуть у складі цих органів. 
3.2.8. Бере участь у засіданнях виконавчого комітету Одеської міської ради, у пленарних засіданнях міської ради, нарадах та інших заходах, що проводяться Одеською міською радою, її виконавчими органами, проводить семінари з питань організації діловодства стосовно розгляду звернень громадян. 
3.2.9. У межах своїх повноважень представляє Департамент у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами. 
3.2.10. Порушує перед керуючою справами питання про застосування заохочень та притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Департаменту. 
3.2.11. У процесі реалізації завдань та функцій Департаменту забезпечує його взаємодію з іншими виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами, установами та організаціями. 
3.2.12. Надає обов’язкові до виконання письмові або усні доручення посадовим особам Департаменту з питань, які належать до компетенції Департаменту. 
3.2.13. Виконує інші повноваження, необхідні для виконання завдань та функцій Департаменту. 
3.2.14. Директор Департаменту несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків; бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадових осіб та обмежень, пов’язаних зі службою в органах місцевого самоврядування. 
3.3. Заступник директора Департаменту. 
3.3.1. Заступник директора Департаменту призначається на посаду та звільняється з неї розпорядженням міського голови за поданням директора Департаменту та узгодженням з керуючою справами. 
3.3.2. Організовує та контролює проведення особистих прийомів громадян міським головою, першим заступником міського голови, заступниками міського голови, керуючої справами. 
3.3.3. Реєструє, направляє на доповідь керівництву виконавчого комітету та контролює виконання запитів громадян поданих відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». 
3.3.4. Виконує усні та письмові доручення директора Департаменту. 
3.3.5. Представляє Департамент за дорученням директора, у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами. 
3.3.6. Вносить директору департаменту пропозиції щодо вдосконалення діяльності Департаменту. 
3.3.7. За відсутності директора Департаменту заступник директора виконує його обов’язки.
3.4. До структури Департаменту входять: відділ листування та прийому громадян, відділ контролю та зворотного зв’язку, які очолюють начальники відділів. 
3.4.1. За узгодженням керуючої справами начальники відділів призначаються на посаду та звільняються з неї розпорядженням міського голови за поданням директора Департаменту, якому безпосередньо підпорядковуються. 
3.4.2. Начальники відділів розподіляють обов’язки між працівниками відділів, контролюють виконання ними службових обов’язків, дотримання службової дисципліни; у разі потреби здійснюють перерозподіл посадових обов’язків працівників відділів; вносять директору Департаменту пропозиції про заохочення та стягнення стосовно працівників відділів. 
3.4.3. Начальники відділів за дорученням директора Департаменту вивчають стан роботи із зверненнями громадян у районних адміністрація, виконавчих органах Одеської міської ради, комунальних установах та підприємствах; готують довідки за наслідками проведеної роботи; 
3.4.4. Начальник відділу листування та прийому громадян: 
- Контролює реєстрацію звернень громадян, внесення даних за зверненнями до комп’ютерної бази, що надійшли поштою, під час особистого прийому громадян та з вищих органів влади у день їх надходження; 
- Готує щоквартальний статистичний звіт про стан роботи із зверненнями громадян; 
- Реєструє документи на адресу вищих органів влади; 
- Направляє повідомлення про проведення громадянами масових заходів керівництву виконавчого комітету та відповідним структурним підрозділам і організаціям. 
3.4.5. Начальник відділу контролю та зворотного зв’язку: 
- Здійснює контроль за своєчасним розглядом звернень та виконанням доручень керівництва; 
- Готує аналітичну довідку до щоквартального статистичного звіту про стан роботи зі зверненнями громадян; 
- Аналізує пропозиції, заяви і скарги громадян, вивчає та узагальнює причини, що породжують скарги; 
- За дорученням директора Департаменту готує оперативну інформацію керівництву міської ради про стан розгляду звернень громадян; 
- Розробляє номенклатуру справ Департаменту, вносить до неї зміни та доповнення за необхідності; 
- Контролює підготовку матеріалів до поточного архіву, готує документи для знищення матеріалів архіву, термін зберігання яких минув; 
- Несе відповідальність за збереження справ у поточному архіві.