Затверджено рішенням Одеської міської ради № 3458-VII від 18.07.2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом Одеської міської ради (далі – міська рада) і створений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
1.2. Департамент у своїй роботі керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 
1.3. Департамент підпорядкований виконавчому комітету Одеської міської ради та міському голові, підзвітний та підконтрольний міській раді, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади – відповідним органам виконавчої влади. 
1.4. Фінансування видатків Департаменту здійснюється за рахунок коштів бюджету міста відповідно до затвердженого кошторису. 
1.5. Департамент є юридичною особою, може відкривати рахунки в органах Державної казначейської служби України, має гербову печатку, штампи та бланки із власною назвою. 
1.6. Місцезнаходження Департаменту: 65017, м. Одеса, вул. Косовська, 2-Д. 
1.7. Електронна адреса Департаменту: 

2. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ

2.1. Основними завданнями Департаменту є: 
2.1.1. Інформаційне та методичне забезпечення виконавчих органів міської ради з питань суспільно-політичного життя територіальної громади м. Одеси та надання пропозицій щодо шляхів їх вирішення у порядку, визначеному чинним законодавством України. 
2.1.2. Налагодження співпраці виконавчих органів міської ради з діючими в м. Одесі об'єднаннями громадян. 
2.1.3. Координація реалізації державної молодіжної політики у місті Одесі. 
2.2. Відповідно до покладених завдань Департамент: 
2.2.1. Здійснює моніторинг суспільно-політичної ситуації в м. Одесі. 
2.2.2. Аналізує стан та перспективи розвитку суспільно-політичних процесів у місті, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції міському голові. 
2.2.3. Вивчає та аналізує обставини, які спричиняють громадські конфлікти, причини формування зон соціальної напруги в м. Одесі та надає міському голові пропозиції щодо запобігання суспільно-політичним конфліктам у м. Одесі та шляхів їх розв’язання. 
2.2.4. Забезпечує взаємодію міського голови, виконавчого комітету Одеської міської ради з інститутами громадянського суспільства з питань, що належать до компетенції Департаменту. 
2.2.5. Аналізує діяльність політичних партій, громадських об’єднань, благодійних та релігійних організацій з питань життєдіяльності міста, реалізації державної молодіжної політики; готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань міста. 
2.2.6. Забезпечує підготовку і проведення разом з виконавчими органами міської ради консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя. 
2.2.7. Сприяє створенню та здійснює координацію діяльності консультативно-дорадчих органів, що утворюються при міському голові та при виконавчому комітеті Одеської міської ради, з питань суспільно-політичної життєдіяльності міста та реалізації державної молодіжної політики. 
2.2.8. Сприяє проведенню заходів, спрямованих на популяризацію волонтерського руху, благодійництва та забезпечує висвітлення засобами масової інформації проблем розвитку громадянського суспільства. 
2.2.9. Здійснює у межах компетенції заходи для забезпечення реалізації права громадян на участь в управлінні місцевими справами. 
2.2.10. Здійснює перевіряє додержання заявлених умов при проведенні політичними партіями і громадськими об’єднаннями зборів, демонстрацій, мітингів та інших масових заходів, а при виявленні суттєвих порушень – вживає відповідних заходів реагування. 
2.2.11. Готує проекти розпоряджень міського голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань, що належать до компетенції Департаменту. 
2.2.12. Бере участь у розробці відповідних місцевих програм у межах наданих повноважень. 
2.2.13. Забезпечує взаємодію з інститутами громадянського суспільства з питань поширення серед населення ідеї нетерпимості до корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя, сприяння у здійсненні ефективного громадського контролю. 
2.2.14. Розглядає у порядку, визначеному законодавством, пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги, які надходять до органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб від громадських об'єднань та їх членів і стосуються сфери діяльності Департаменту. 
2.2.15. Надає методичну допомогу громадським об’єднанням, які беруть участь у конкурсі на отримання соціального замовлення та у підготовці проектів на отримання грантової підтримки від міжнародних донорських організацій. 
2.2.16. Забезпечує належні умови соціального розвитку молоді м. Одеси. 
2.2.17. Сприяє реалізації суспільних ініціатив громадських об’єднань, статутні цілі яких відповідають завданням державної молодіжної політики. 
2.2.18. Координує діяльність та надає консультативно-методичну допомогу щодо взаємодії громадських об’єднань учасників антитерористичної операції та Операції Об’єднаних сил з виконавчими органами міської ради. 
2.2.19. Сприяє розвитку та зміцненню матеріально-технічної, кадрової, методичної бази молодіжних центрів, молодіжно-підліткових клубів. 
2.2.20. Сприяє розвитку міжрегіонального молодіжного співробітництва, громадянського євроінтеграційного потенціалу. 
2.2.21. Залучає благодійні фонди, громадські організації, суб'єктів підприємницької діяльності до розв'язання актуальних соціальних проблем молоді. 
2.2.22. Здійснює підготовку та проведення фестивалів, конкурсів, заходів, спрямованих на розвиток творчого, громадського, бізнесового потенціалу молодих осіб у місті.

3. КЕРІВНИЦТВО І СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТУ

3.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою. 
3.2. Кваліфікаційні вимоги до директора Департаменту: повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та/або державній службі на керівних посадах не менше 3 років або, за необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій), стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років. 
3.3. Директор Департаменту у своїй діяльності підконтрольний та підзвітний міській раді, підпорядкований міському голові, виконавчому комітету Одеської міської ради. 
3.4. Разом з директором Департаменту структуру Департаменту складають: 
3.4.1. Заступники директора Департаменту. 
3.4.2. Структурні підрозділи Департаменту (управління, відділи, сектори та інші підрозділи). 
3.5. Структурні підрозділи Департаменту діють на підставі положень про них, які затверджуються директором Департаменту. 
3.6. Підпорядкованість структурних підрозділів Департаменту директору Департаменту та його заступникам, а також розподіл обов’язків між директором Департаменту та його заступниками встановлюються директором Департаменту. 
3.7. Директор Департаменту: 
3.7.1. Керує діяльністю Департаменту, забезпечує виконання завдань та функцій, що на нього покладені, діє від свого імені без довіреності. 
3.7.2. Вносить на розгляд міському голові пропозиції щодо призначення на посаду і звільнення з посади працівників Департаменту. 
3.7.3. Вносить на розгляд міському голові для затвердження штатний розпис Департаменту з розрахунком витрат на утримання Департаменту. 
3.7.4. Формує структурні підрозділи Департаменту згідно із затвердженим штатним розписом. 
3.7.5. Затверджує плани роботи структурних підрозділів Департаменту. 
3.7.6. Визначає функціональні обов’язки та затверджує посадові інструкції посадових осіб Департаменту. 
3.7.7. Організовує виконання Департаментом рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що віднесені до компетенції Департаменту. 
3.7.8. Видає накази в межах повноважень, організовує і контролює їх виконання. 
3.7.9. У межах повноважень представляє Департамент у відносинах з державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і громадянами. 
3.7.10. Веде особистий прийом громадян. 
3.7.11. Укладає договори згідно з чинним законодавством України. 
3.7.12. Вносить пропозиції міському голові про призначення на посаду керівників комунальних підприємств, координацію діяльності яких здійснює Департамент. 
3.7.13. Забезпечує взаємодію Департаменту з іншими виконавчими органами міської ради з питань виконання своїх завдань та функцій. 
3.7.14. У межах повноважень видає доручення. 
3.7.15. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

4. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Департамент має право: 
4.1.1. Брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, які видаються органами місцевого самоврядування і стосуються діяльності об'єднань громадян або інших важливих питань громадського життя у м. Одесі. 
4.1.2. Ініціювати проведення нарад, громадських обговорень, громадських слухань тощо з питань громадського життя в м. Одесі. 
4.1.3. Брати участь в ініційованих іншими суб'єктами нарадах, громадських обговореннях тощо з питань громадського життя в м. Одесі, а також з питань діяльності виконавчих органів міської ради згідно з компетенцією. 
4.1.4. Отримувати від органів виконавчої влади, виконавчих органів та комунальних підприємств міської ради, закладів, установ та організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань. 
4.1.5. Залучати спеціалістів державних органів виконавчої влади, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належить до компетенції Департаменту.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Ліквідація та реорганізація Департаменту проводиться міською радою у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

5.2. Зміни до цього Положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством України.