КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

65045, м. Одеса, пр-т. Олександрівський, 4
тел. 785-06-80
e-mail: kp_cepi@omr.gov.ua

Затверджено рішенням Одеської міської ради № 4060-VII від 12.12.2018 р.

СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

Одеса – 2018

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – Підприємство) створене на основі комунальної власності територіальної громади міста Одеси відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України. 
1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне українською мовою – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ» ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
1.2.2. Скорочене українською мовою – КП «МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ» ОМР.
1.2.3. Повне російською мовою – КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» ОДЕССКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА.
1.2.4. Скорочене російською мовою – КП «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» ОГС.
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада (далі – Засновник).
1.4. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки та штампи, необхідні для організації своєї роботи.
1.5. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного розвитку, з правом вільного найму працівників.
1.6. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.
1.7. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим статутом.
1.8. Місцезнаходження Підприємства: Україна, Одеська область, м. Одеса, Олександрівський просп., 4.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Метою діяльності Підприємства є задоволення потреб територіальної громади міста, прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб шляхом здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку, передбаченому законодавством України.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є:
2.2.1. Проведення екологічних (природоохоронних) заходів, конкурсів, фестивалів, виставок, презентацій. 
2.2.2. Виконання робіт, надання послуг у сфері природоохорони та природокористування, у тому числі з організацією екологічного туризму, кемпінгів, літніх оздоровчих таборів.
2.2.3. Проведення екологічного аудиту.
2.2.4. Надання послуг з паспортизації та інвентаризації усіх видів відходів.
2.2.5. Проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та розробка документів, що обґрунтовують обсяг викидів для підприємств, установ, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності.
2.2.6. Розробка екологічних паспортів підприємств.
2.2.7. Підготовка (розроблення) декларацій безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.
2.2.8. Розробка планів локалізації і ліквідації аварій для підприємств, установ, організацій.
2.2.9. Збір інформації про стан довкілля.
2.2.10. Проведення лабораторних та інших досліджень про стан навколишнього природного середовища.
2.2.11. Надання посередницьких та методичних послуг підприємствам, установам, організаціям з екологічного та природоохоронного законодавства.
2.2.12. Розробка матеріалів з оцінки впливу на довкілля при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.
2.2.13. Надання у встановленому порядку даних про стан навколишнього природного середовища фізичним та юридичним особам.
2.2.14. Контроль стану навколишнього природного середовища, здійснення екологічного моніторингу.
2.2.15. Здійснення заходів відносно поводження з безпритульними, домашніми та дикими тваринами, включаючи їх вилов, транспортування тощо.
2.2.16. Надання юридичним та фізичним особам консультаційних послуг у сфері охорони навколишнього природнього середовища.
2.2.17. Розробка природоохоронних заходів для фізичних та юридичних осіб.
2.2.18. Випуск довідкової, нормативно-технічної, інформативної та рекламної продукції.
2.2.19. Здійснення ветеринарної діяльності.
2.2.20. Проведення робіт з дезінфекції та дератизації.
2.2.21. Реєстрація домашніх та безпритульних тварин.
2.2.22. Здійснення заходів щодо утилізації, кремації чи поховання трупів домашніх та безпритульних тварин.
2.2.23. Утилізація біологічних та медичних відходів.
2.2.24. Проведення інвентаризації та паспортизації зелених насаджень.
2.2.25. Надання послуг фізичним та юридичним особам у сфері забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення, у тому числі шляхом проведення бактеріологічних, паразитологічних, фізико-хімічних, радіологічних досліджень харчової та нехарчової продукції, продовольчої сировини, питної води, стічних вод, атмосферного повітря, ґрунту тощо.
2.2.26. Навчання осіб, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення, з метою запобігання виникненню інфекційних та професійних захворювань.
2.2.27. Надання консультаційних послуг з питань забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення.
2.2.28. Організація та проведення презентацій, конференцій, семінарів, тренінгів, виставок у сфері забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення та їх інформаційне забезпечення.
2.2.29. Проведення санітарно-епідеміологічного аудиту на замовлення підприємств, установ, організацій всіх форм власності з оформленням рекомендацій щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
2.2.30. Надання послуг фізичним та юридичним особам з проведення аналізу причин і умов погіршення санітарної та епідемічної ситуації, підготовка пропозицій щодо санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів.
2.3. Здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України.
Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Підприємством за наявності відповідних дозволів (ліцензій).

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Підприємство має право:
3.1.1. Отримувати у користування майно, необхідне для забезпечення діяльності Підприємства.
3.1.2. Використовувати на договірних засадах матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для здійснення власної діяльності.
3.1.3. Вносити на розгляд міському голові, керівникам виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи за окремими напрямами діяльності та спільного використання наявних інформаційних ресурсів.
3.1.4. Обмежувати права доступу до власних інформаційних ресурсів інших користувачів у випадку встановлення фактів порушення чинного законодавства України під час використання інформації, отриманої у процесі своєї діяльності.
3.1.5. Безоплатно отримувати у порядку, визначеному чинним законодавством України, від підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності інформацію, необхідну для виконання покладених завдань.
3.1.6. Брати участь у комісіях, нарадах, семінарах, конференціях з питань, що відносяться до компетенції Підприємства.
3.1.7. Надавати послуги як на платній, так і безоплатній основі, перелік яких зазначено у цьому статуті.
3.2. Підприємство зобов’язане:
3.2.1. Забезпечувати збереження, ефективність та цільове використання майна, закріпленого за Підприємством.
3.2.2. Звітувати перед міським головою та/або уповноваженим органом про результати діяльності Підприємства у визначені строки.
3.2.3. Здійснювати бухгалтерський облік результатів фінансово-господарської та іншої діяльності, вести статистику, бухгалтерську звітність в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
4.1. До виключної компетенції Засновника відноситься:
4.1.1. Затвердження статуту Підприємства, внесення до нього змін.
4.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
4.1.3. Надання згоди про вступ Підприємства як засновника (учасника) до інших підприємств (господарських товариств).
4.1.4. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства.
4.2. Розпорядженням міського голови призначаються:
4.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективною діяльністю Підприємства.
4.2.2. Директор Підприємства.
4.3. Директор Підприємства відповідно до компетенції:
4.3.1. Діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у відносинах з вітчизняними та іноземними підприємствами і організаціями, установами, органами державної влади і місцевого самоврядування.
4.3.2. Здійснює добір працівників Підприємства в порядку, визначеному законодавством України.
4.3.3. Видає довіреності, відкриває у банківських (фінансових) установах рахунки.
4.3.4. Укладає контракти, договори, у тому числі трудові, за погодженням з уповноваженим органом затверджує штатний розпис, видає накази, обов’язкові для всіх працівників Підприємства.
4.3.5. Приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розпису.
4.3.6. Вживає заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та чинного законодавства України.
4.3.7. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до цього статуту повинні бути узгоджені із Засновником.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний капітал у розмірі 2 469 145 (два мільйони чотириста шістдесят дев’ять тисяч сто сорок п’ять) грн 99 коп.
5.2. Статутним капіталом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, право користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.
5.3. Розмір статутного капіталу може бути змінено за рішенням Засновника.

6. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
6.1. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.
6.2. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
6.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
6.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника.
6.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності.
6.3.3. Кредити банків та інших кредитних установ.
6.3.4. Майно, придбане Підприємством у встановленому законодавством України порядку.
6.3.5. Благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
6.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
6.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України.
6.5. Майно Підприємства не може бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб, також не може бути продано, передано або відчужено у будь-який спосіб без згоди Засновника. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
7.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність за принципами господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником.
7.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку та надає на затвердження уповноваженому органу вказані плани.
7.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків та інших обов’язкових платежів після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
7.4. Підприємство надає послуги за тарифами, затвердженими директором Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом, а у випадках, передбачених законодавством, – за державними або цінами, встановленими Засновником.
7.5. Підприємство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.
Порядок ведення бухгалтерського обліку і статистичної звітності визначається чинним законодавством України.

8. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ
8.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
8.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі чинного законодавства України.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Засновник затверджує зміни до статуту Підприємства.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
10.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника.
10.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.
10.4. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з дня внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи.