Статут затверджено рішенням Одеської міської ради № 3217-VII від 25.04.2018 р.

СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«МІСЬКЗЕЛЕНТРЕСТ»
(нова редакція)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКЗЕЛЕНТРЕСТ» (далі – Підприємство) створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України.
1.2. Найменування Підприємства:
1.2.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКЗЕЛЕНТРЕСТ».
1.2.2. Скорочене українською мовою: КП «МІСЬКЗЕЛЕНТРЕСТ». 
1.2.3. Повне російською мовою: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРЗЕЛЕНТРЕСТ». 
1.2.4. Скорочене російською мовою: КП «ГОРЗЕЛЕНТРЕСТ». 
1.3. Засновником Підприємства є Одеська міська рада (далі – Засновник). 
1.4. Відповідно до способу утворення Підприємство є унітарним. 
1.5. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки та штампи, необхідні для організації своєї роботи.
1.6. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах комерційного розрахунку та власного комерційного ризику, з правом вільного найму працівників.
1.7. Засновник не несе відповідальність за зобов'язаннями Підприємства. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновника.
1.8. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Статутом.
1.9. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Хімічна, 3.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Метою створення Підприємства є задоволення потреб територіальної громади міста шляхом здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
2.2. Предмет діяльності Підприємства:
2.2.1. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою міста, що знаходяться на балансі Підприємства. 
2.2.2. Видалення зелених насаджень та території міста у порядку, встановленому чинним законодавством України.
2.3. Види діяльності: 
2.3.1. Надання юридичним та фізичним особам послуг з озеленення, утримання, відновлення та вирощування зелених насаджень. 
2.3.2. Утримання та благоустрій зеленої зони міста на основі договорів з володарями та користувачами зелених насаджень у місцях обмеженого користування та спеціального призначення (поточний та капітальний ремонт об'єктів зеленого господарства, розробка проектно-кошторисної документації, знесення зелених та видалення сухостійних насаджень при наявності спеціального дозволу, пересадження зелених насаджень, вивезення сміття тощо).
2.3.3. Обстеження зелених насаджень на замовлення їх власників та користувачів об'єктів зеленої зони з метою їх знесення або пересадження. 
2.3.4. Обстеження зелених насаджень в процесі відведення земельних ділянок. 
2.3.5. Інвентаризація зелених насаджень, що знаходяться на балансі Підприємства. 
2.3.6. Овочівництво, декоративне садівництво і вирощування продукції розсадників. 
2.3.7. Вирощування зернових та технічних культур. 
2.3.8. Вирощування фруктів, ягід, культур для виробництва напоїв і прянощів. 
2.3.9. Надання послуг у рослинництві та облаштуванні ландшафту.
2.3.10. Надання консультативних послуг у галузі сільського господарства. 
2.3.11. Оптова та роздрібна торгівля квітково-декоративною продукцією та садівним матеріалом. 
2.3.12. Надання в оренду майна згідно з чинним законодавством України. 
2.3.13. Виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів. 
2.3.14. Виробництво меблів.
2.3.15. Організація та проведення ярмарків квітково-декоративних культур, комерційних виставок, ярмарків для продажу товарів народного споживання, промислових товарів, науково-технічних розробок, виробів народних промислів.
2.3.16. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах.
2.3.17. Здійснення інших видів діяльності, не заборонених чинним законодавством України. 
2.4. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензіi), здійснюються Підприємством за наявності відповідних дозволiв (ліцензій).

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

3.1. До виключної компетенції Засновника відноситься: 
3.1.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін. 
3.1.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства.
3.1.3. Надання згоди на вступ Підприємства, як засновника (учасника), до інших підприємств (господарських товариств).
3.1.4. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства. 
3.2. Розпорядженням міського голови призначаються: 
3.2.1. Уповноважений орган для здійснення контролю за ефективністю діяльності Підприємства. 
3.2.2. Директор Підприємства. 
3.3. Директор Підприємства: 
3.3.1. Подає на затвердження уповноваженому органу проекти програм і планів Підприємства, а також звіти про їх виконання. 
3.3.2. Діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у відносинах з вітчизняними та іноземними підприємствами і організаціями, установами, органами державної влади і місцевого самоврядування. 
3.3.3. Видає довіреності, відкриває у банківських (фінансових) установах рахунки. 
3.3.4. Укладає контракти, договори, у тому числі трудові, за погодженням з уповноваженим органом.
3.3.5. Затверджує штатний розпис.
3.3.6. Видає накази, обов'язкові для всіх працівників Підприємства. 
3.3.7. Приймає і звільняє працівників відповідно до штатного розпису. 
3.3.8. Вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України та Правил внутрішнього трудового розпорядку Підприємства.
3.3.9. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства. 
3.3.10. Вчиняє будь-які інші дії, необхідні для здійснення господарської діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до цього Статуту повинні бути узгоджені із Засновником або уповноваженим ним органом.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Для здійснення господарської діяльності Підприємства створюється статутний капітал у розмірі 9 231 800 (дев'ять мільйонів двісті тридцять одна тисяча вісімсот) грн. 
4.2. Статутним капіталом Підприємства можуть бути будинки, споруди, обладнання, цінні папери та інші матеріальні цінності, право користуватися землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об'єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті. 
4.3. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.

 

5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові та матеріальні внески Засновника. 
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг та інших видів господарської діяльності. 
5.3.3. Кредити банків та інших кредитних установ.
5.3.4. Майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством України порядку. 
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян.
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
5.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до чинного законодавства України. 
5.5. Майно Підприємства не може бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб, а також не може бути продано, передано або відчужено у будь-який спосіб без згоди Засновника. Надання в оренду та списання майна Підприємства здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за наслідки цієї діяльності перед Засновником. 
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку та надає на затвердження уповноваженому органу вказані плани. 
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків та інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства. 
6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановленими виконавчим комітетом Одеської міської ради. 
6.5. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність. 
6.6. Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається чинним законодавством України.

7. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту). 
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України.
7.3. При укладанні трудового договору (контракту) Підприємство зобов’язується забезпечити належні і безпечні умови праці, її оплату, не нижчу від визначеного законодавством мінімального розміру, а також забезпечити інші соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством України.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Засновник затверджує зміни до Статуту. 
8.2. Затверджені зміни до Статуту підлягають державній реєстрації у встановленому порядку.

9. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. 
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України. 
9.4. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи.


Статут затверджений рішенням Одеської міської ради №4450-V від 07.07.2009