Затвержено рішенням Одеської міської ради № 6118-VII від 10.06.2020 р.

СТАТУТ 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
«УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕСИ»

(нова редакція)

1. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕСИ» (далі – Підприємство) створене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та ін.
1.2. Підприємство є правонаступником комунальних підприємств «Узберіжжя», «Ланжерон», «Гідропарк «Лузанівка», «Прибрежно-експлуатаційне об’єднання Київського району».
1.3. Найменування підприємства:
1.3.1. Повне українською мовою: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕСИ».
1.3.2. Скорочене українською мовою: КП «УЗБЕРЕЖЖЯ ОДЕСИ».
1.4. Місцезнаходження Підприємства: України, 65058, м. Одеса, 
вул. Сегедська, 10а.
1.5. Засновником Підприємства є територіальна громада міста Одеси в особі Одеської міської ради (далі – Засновник).
1.6. Підприємство у своїй діяльності підзвітне та підконтрольне Засновнику, Одеському міському голові та уповноваженому органу, визначеному розпорядженням Одеського міського голови для здійснення контролю за ефективністю діяльності Підприємства (далі – Уповноважений орган).
1.7. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штампи, бланки, та право використовувати у своїй діяльності знаки для товарів та послуг, логотипи та інші атрибути.
1.8. Підприємство здійснює свою діяльність на засадах вільного найму працівників. 
1.9. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Підприємства. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.
1.10. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією, законами України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Одеського міського голови та цим Статутом.

2. Мета та предмет діяльності Підприємства

2.1. Метою створення Підприємства є забезпечення належного благоустрою та утримання територій узбережжя міста Одеси, утримання інших об’єктів благоустрою на визначеній території, утримання пляжів у місті Одесі в належному санітарно-технічному стані, організація масового відпочинку та дозвілля населення на пляжах Одеси, задоволення суспільних потреб населення під час такого відпочинку та дозвілля, підвищенню якості обслуговування населення та рівня привабливості узбережжя міста Одеси для відпочиваючих.

2.2. Предметом діяльності Підприємства є: 
2.2.1. Поточне утримання та капітальний ремонт об’єктів благоустрою, їх окремих елементів, інженерних мереж, та іншого майна територіальної громади міста Одеси, яке закріплене за Підприємством.
2.2.2. Надання послуг на платній основі суб’єктам господарювання, що здійснюють свою діяльність на території, закріпленій за Підприємством.
2.2.3. Утримання берегозахисних споруд у вигляді штучних пляжів у належному санітарно-технічному стані.
2.2.4. Надання послуг та виконання робіт, пов’язаних із організацією дозвілля та відпочинку населення на території узбережжя міста Одеси.
2.2.5. Запровадження, розробка та участь у розробці, в тому числі на договірних засадах, нових технологій у сфері утримання пляжів та організації масового відпочинку населення, реконструкції прибережної зони, модернізації обладнання, механізації і автоматизації виробничих процесів, організації праці і виробництва. 
2.2.6. Здійснення торговельної діяльності, у відповідності до діючого законодавства України. 
2.2.7. Участь у розробці комплексних схем розміщення окремих елементів благоустрою, на узбережжі міста Одеси.
2.2.8. Надання послуг у сферах відпочинку, спорту, фізичної культури та оздоровлення (прокат тапчанів, шезлонгів, більярду, спортивного знаряддя, водних велосипедів, іншого пляжного інвентарю, комплексних послуг на пляжах).
2.2.9. Участь у розвитку туристичного потенціалу узбережжя Одеси. 
2.2.10. Надання транспортних послуг, зокрема, з перевезення пасажирів на території узбережжя міста Одеси. 
2.2.11. За погодженням з Уповноваженим органом здійснення заходів для підвищення інвестиційної привабливості міста, за рахунок залучення грантових, інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для розвитку узбережжя Одеси.
2.2.12. Співпраця з громадськими та благодійними організаціями, професійними спілками, науковими та освітніми установами з метою розвитку інфраструктури узбережжя міста Одеси. 
2.2.13. Організація показів кіно- і відеофільмів для відпочиваючих на території узбережжя міста Одеси.
2.2.14. Організація проведення тематичних, театрально-концертних, танцювально-розважальних, ігрових, інформаційно-виставкових, спортивно-оздоровчих, літературно-художніх та інших культурно-масових заходів на території узбережжя та пляжів міста Одеси. 
2.2.15. Надання в оренду або інше використання майна Підприємства у встановленому законодавством порядку.
2.2.16. Будівельна діяльність, включаючи ремонт (поточний та капітальний) об`єктів нерухомості, а також виконання монтажних і пусконалагоджувальних робіт.
2.2.17. Забезпечення збереження, ефективного та цільового використання майна, закріпленого за Підприємством.
2.3. Підприємство може здійснювати інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України. 
2.4. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Підприємством після отримання відповідних дозволів (ліцензій).

3. Органи управління Підприємством.

3.1. До виключної компетенції Засновника належить:
3.2.1. Затвердження Статуту Підприємства та внесення до нього змін;
3.2.2. Прийняття рішень про припинення Підприємства;
3.2.3. Надання згоди на вступ Підприємства, як засновника (учасника) до інших господарських товариств, підприємств тощо;
3.2.4. Зміна розміру статутного капіталу Підприємства.
3.3. Розпорядженням міського голови призначаються: 
3.3.1. Уповноважений орган. 
3.3.2. Директор Підприємства за поданням Уповноваженого органу. 
3.4. Директор Підприємства відповідно до своєї компетенції:
3.4.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що відповідно до цього статуту повинні бути узгоджені Засновником або Уповноваженим органом. 
3.4.2. З усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Підприємства підзвітний Засновнику, міському голові та Уповноваженому органу, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Підприємства відповідно до мети його створення та предмету діяльності згідно чинним законодавством України.
3.4.3. Приймає та звільняє працівників Підприємства відповідно до діючого законодавства України.
3.4.4. Встановлює правила внутрішнього трудового розпорядку Підприємства в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.4.5. Вживає заходів заохочення і накладає дисциплінарні стягнення на працівників Підприємства.
3.4.6. Представляє Підприємство та діє від його імені без доручення (довіреності) в органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, судах тощо.
3.4.7. Укладає від імені Підприємства договори, контролює їх виконання.
3.4.8. Забезпечує створення на Підприємстві безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці.
3.4.9. Забезпечує розгляд у встановленому порядку звернень юридичних та фізичних осіб з питань діяльності Підприємства, веде особистий прийом громадян.
3.4.10. За невиконання завдань, покладених на Підприємство, та своїх обов'язків директор Підприємства несе дисциплінарну та іншу відповідальність згідно з законодавством України.
3.4.11. В межах наданих повноважень видає накази, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Підприємства.
3.4.12. За погодженням з Уповноваженим органом затверджує штатний розпис Підприємства.

4. Статутний капітал Підприємства

4.1. Статутний капітал Підприємства складає - 3 176 500 грн. (три мільйони сто сімдесят шість тисяч п’ятсот гривень)
4.2. Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника.
5. Майно Підприємства

5.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності та фінансові ресурси, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
5.2. Майно Підприємства перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Одеси і закріплюється за ним на праві господарського відання.
5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:
5.3.1. Грошові і матеріальні внески Засновника;
5.3.2. Доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, виконаних робіт, інших видів господарської діяльності;
5.3.3. Кредити банків та інших кредиторів;
5.3.4. Майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законом порядку;
5.3.5. Безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
5.3.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
5.4. Збитки, заподіяні Підприємству внаслідок порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству у встановленому законодавством порядку.
5.5. Основні фонди Підприємства не можуть бути предметом безкоштовного використання, застави, внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб, а також не можуть бути продані, передані або відчужені у будь-який спосіб без згоди Засновника.

6. Господарська діяльність та звітність Підприємства

6.1. Підприємство самостійно здійснює свою господарську діяльність на принципах господарського розрахунку, несе відповідальність за результатами цієї діяльності перед Засновником.
Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України та укладеними договорами. 
6.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи його розвитку та надає на затвердження Засновнику або Уповноваженому органу вказані плани у випадках та в порядку, визначених законодавством України, рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради та розпорядженнями міського голови. Основи планів складають договори, укладені зі споживачами продукції, робіт, послуг і постачальниками матеріально-технічних ресурсів.
6.3. Прибуток Підприємства, що залишається після покриття матеріальних витрат, витрат на оплату праці, сплату відсотків за кредитами банків, податків та інших обов'язкових платежів, після перерахування до бюджету міста частки, визначеної Засновником, залишається в розпорядженні Підприємства.
6.4. Підприємство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, затвердженими директором Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом, а у випадках, передбачених законодавством, – за державними або цінами, встановленими Засновником. 
6.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються відповідно до чинного законодавства України та (або) на основі договорів.
6.6. Підприємство здійснює бухгалтерський, податковий облік та статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.

7. Трудові відносини

7.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору (контракту).
7.2. Трудові відносини Підприємства з членами трудового колективу будуються на основі трудового законодавства України. 
7.3. При укладанні трудового договору (контракту) Підприємство зобов’язується забезпечити належні і безпечні умови праці, її оплату, не нижчу від визначеного законодавством України мінімального розміру, а також інші соціальні гарантії, передбачені чинним законодавством України.

8. Порядок внесення змін до статуту Підприємства

8.1. Засновник затверджує зміни до Статуту, які підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку. 
9. Припинення діяльності Підприємства

9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 
9.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника. 
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України. 
9.4. Ліквідація Підприємства вважається завершеною, а Підприємство припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.