Затверджено рішенням Одеської міської ради № 2772-VII від 14.12.2017 р.

СТАТУТ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» (далі – Установа) створена з метою здійснення охорони майна територіальної громади міста Одеси.
1.2. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник). Координацію діяльності Установи здійснює уповноважений орган – департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради (далі – Департамент).
1.3. Установа є правонаступником комунального підприємства «Муніципальна охорона» (ідентифікаційний код – 40034370).
1.4. Установа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Департаменту та цим Статутом.
1.5. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Установа набуває з дня її державної реєстрації. 
1.6. Установа має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку зі своїм найменуванням і найменуванням вищого органу, ідентифікаційним кодом, штамп та бланки, необхідні для організації своєї діяльності.
1.7. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України. Установа не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Установи.
1.8. Установа має право укладати договори, набувати майнові й особисті немайнові права, виконувати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем у суді.
1.9. Установа є неприбутковою бюджетною установою.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Повне найменування Установи: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА».
2.2. Скорочене найменування Установи: КУ «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА».
2.3. Місцезнаходження Установи: Україна, Одеська область, 65006, місто Одеса, вулиця Розкидайлівська, 67а.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ УСТАНОВИ

3.1. Метою діяльності Установи є здійснення заходів з охорони майна територіальної громади міста Одеси та профілактика правопорушень на території міста Одеси. 
3.2. Завданнями Установи є:
3.2.1. Забезпечення охорони будівель територіальної громади м. Одеси, в яких розміщуються Одеська міська рада, її виконавчі органи та комунальні підприємства і установи. 
3.2.2. Здійснення профілактики правопорушень на території міста Одеси.
3.2.3. Забезпечення пропускного та внутрішньооб’єктового режимів у будівлях територіальної громади м. Одеси, в яких розміщуються Одеська міська рада, її виконавчі органи та комунальні підприємства і установи. 
3.2.4. Забезпечення правопорядку під час засідань Одеської міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісій Одеської міської ради, комісій та робочих груп, створених виконавчим комітетом Одеської міської ради та розпорядженнями міського голови.
3.2.5. Сприяння виконанню рішень Одеської міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань:
- благоустрою території, контролю за дотриманням правил санітарії, чистоти вулиць, парків, скверів та прибудинкових територій;
- охорони пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів.
3.2.6. Забезпечення охорони публічного порядку на території м. Одеси у взаємодії з підрозділами поліції.
3.2.7. Надання послуг з охорони майна фізичних та юридичних осіб, а також охорони громадян.
3.3. У разі, якщо для здійснення окремих завдань Установи необхідно отримання дозволів (ліцензій), Установа здійснює їх тільки після отримання відповідних дозволів (ліцензій).

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ

4.1. Управління Установою здійснюється її Засновником. 
4.2. До виключної компетенції Засновника відноситься: 
4.2.1. Затвердження Статуту Установи, внесення до нього змін. 
4.2.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Установи. 
4.3. Керівництво Установою здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади на підставі розпорядження міського голови за поданням директора Департаменту. 
4.4. Директор Установи:
- з усіх питань статутної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-господарської діяльності Установи підзвітний Засновнику, міському голові та Департаменту, несе перед ними відповідальність за забезпечення діяльності Установи відповідно до мети створення та завдань згідно з чинним законодавством України;
- затверджує поточні плани діяльності Установи та заходи, необхідні для вирішення статутних завдань;
- видає накази, надає доручення;
- без доручень діє від імені Установи, представляє її інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, в усіх установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності, судах тощо;
- організовує в Установі роботу з охорони праці, забезпечує створення безпечних умов праці, дотримання вимог законодавчих та інших нормативних актів України з питань охорони праці;
- несе відповідальність за добір кадрів та професійну підготовку працівників Установи;
- несе відповідальність за дотримання фінансової, штатно-кошторисної дисципліни та організацію бухгалтерського обліку в Установі, забезпечення відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, установлених законодавством України;
- затверджує посадові інструкції працівників Установи;
- призначає та звільняє з посад працівників Установи, розподіляє між ними обов’язки, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає рішення щодо заохочення працівників Установи та застосування до них заходів дисциплінарного стягнення;
- забезпечує розгляд в установленому порядку звернень, заяв та скарг юридичних та фізичних осіб з питань діяльності Установи; 
- веде особистий прийом громадян;
- формує штатний розпис Установи та надає його на затвердження директору Департаменту.
- приймає рішення з питань, пов’язаних з поточною діяльністю Установи;
- здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

5. МАЙНО УСТАНОВИ

5.1. Майно Установи є власністю територіальної громади міста Одеси та закріплюється за нею на праві оперативного управління.
5.2. Майно Установи складають матеріальні та нематеріальні активи, основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Установи. 
5.3. Джерелами формування майна Установи є:
- кошти бюджету міста Одеси;
- власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі:
- гранти, благодійні внески, добровільні пожертвування організацій, підприємств, фондів і громадян;
- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, не заборонені законодавством України.
5.4. Майно Установи не може бути внеском до статутного капіталу інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим безоплатно або відчуженим без згоди Засновника. 
5.5. Збитки, заподіяні Установі внаслідок порушення її майнових прав громадянами, юридичними особами, відшкодовуються Установі у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВИ

6.1. Основу фінансової діяльності Установи складають бюджетні кошти, що забезпечують матеріально-технічний та соціальний розвиток Установи, та власні надходження, отримані у порядку, встановленому чинним законодавством України. 
6.2. Ведення бухгалтерського обліку та звітності в Установі здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.
6.3. Департамент здійснює повноваження головного розпорядника коштів місцевого бюджету, доводить ліміти бюджетних призначень, контролює їх цільове використання, затверджує кошторис та штатний розпис Установи. 
6.4. Установа в процесі фінансової діяльності має право розвивати власну матеріальну базу, опікуватися її станом та своєчасно її модернізувати, володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до чинного законодавства України та положень цього Статуту, виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України. 
6.5. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
6.6. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 7. ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

7.1. Установа при виконанні покладених на неї завдань взаємодіє з виконавчими органами Одеської міської ради, депутатами, постійними комісіями Одеської міської ради, комісіями Одеської міської ради та іншими органами, утвореними Засновником, правоохоронними органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності. 
7.2. Установа організовує взаємодію з правоохоронними органами у формі:
7.2.1. Спільних нарад, консультацій.
7.2.2. Обміну інформацією з питань попередження та припинення правопорушень на території міста Одеси.
7.2.3. Інших, не заборонених законодавством, профілактичних заходів за умови, що ці заходи не порушують права фізичних та юридичних осіб.
7.3. Заходи із взаємодії з правоохоронними органами не можуть порушувати зобов'язання Установи за договорами про надання охоронних послуг.

8. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

8.1. Трудовий колектив Установи складають всі громадяни, які беруть участь своєю працею в її діяльності на основі трудового договору.
8.2. Трудові відносини Установи з членами трудового колективу регламентуються чинним законодавством України та колективним трудовим договором.

9. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ УСТАНОВИ

9.1. Зміни до Статуту Установи затверджуються Засновником і підлягають реєстрації у встановленому порядку.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ

10.1. Припинення діяльності Установи здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
10.2. Реорганізація Установи здійснюється рішенням Засновника.
10.3. Ліквідація Установи здійснюється рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
10.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси. 
10.5. Ліквідація Установи вважається завершеною, а Установа припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.