795

Для забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги та встановлення єдиних вимог до надавачів соціальних послуг незалежно від форми власності та господарювання (окрім фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності) Постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 185 затверджено загальні та спеціальні критерії діяльності надавачів соціальних послуг.

Загальними критеріями діяльності є:

- наявність установчих та інших документів, якими визначено перелік соціальних послуг, що відповідає класифікатору соціальних послуг;
- надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів;
- відповідний фаховий рівень працівників, які надають послуги, що підтверджується документом про освіту, свідоцтвом про підвищення кваліфікації та проходження атестації;
- відсутність фінансової заборгованості;
- наявність у працівників особистих медичних книжок та своєчасне проходження ними обов’язкових медичних оглядів;
- відповідність приміщень надавача соціальних послуг вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення».

 

Серед спеціальних критеріїв діяльності:
- наявність власного чи орендованого жилого приміщення, яке відповідає санітарним та протипожежним вимогам;
- наявність матеріально-технічної бази, необхідної для забезпечення санітарно-гігієнічних норм, гарячого та холодного водопостачання та водовідведення, каналізації та вентиляції;
- можливість забезпечення харчуванням отримувачів соціальних послуг;
- наявність автотранспортних засобів;
- наявність договору із закладом охорони здоров’я або ліцензії для провадження господарської діяльності з медичної практики.

Відповідно до статті 15 Закону України «Про соціальні послуги» надавачі соціальних послуг, діяльність яких відповідає вищепереліченим критеріям, вносяться до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

До розділу про надавачів соціальних послуг (окрім фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності) вносяться наступні відомості:
1) найменування (для фізичних осіб-підприємців - прізвище, ім'я, по батькові), у тому числі скорочене;
2) ідентифікаційний код юридичної особи чи реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від його прийняття);
3) організаційно-правова форма, вид громадського об'єднання, благодійної чи релігійної організації;
4) місцезнаходження (для юридичної особи) та місце реєстрації місця проживання або місце фактичного проживання (для фізичної особи-підприємця), контактні телефони;
5) перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання;
6) дата та результати здійснення уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог законодавства про соціальні послуги.

До розділу про надавачів соціальних послуг - фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності, вносяться:
1) прізвище, ім'я, по батькові;
2) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від його прийняття);
3) число, місяць, рік народження;
4) стать;
5) громадянство;
6) місце реєстрації місця проживання або місце фактичного проживання (перебування);
7) номер контактного телефону;
8) місце (адреса) надання соціальних послуг з догляду, прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від його прийняття) отримувача соціальних послуг.

Указом Президента України від 29.01.2021 року №30/2021 «Про деякі заходи щодо забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги» передбачено закріплення обов’язковості реєстрації надавачів соціальних послуг у Реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг.

З питань включення до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг рекомендується звертатися до Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації (контактна особа: Прокіпець Олена Сергіївна, тел. 048-725-06-29).