357

«Кредит-Рейтинг» підтвердило кредитний рейтинг м. Одеси на рівні uaАА-

14 червня 2021 року незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу м. Одеси на рівні uaАА-. Прогноз рейтингу – стабільний. Рівень інвестиційної привабливості міста Одеси було підтверджено на рівні uaINV5 (найвищий рівень інвестиційної привабливості).

Кредитний рейтинг ґрунтується на результатах аналізу економічних та фінансових показників за 2020 рік та очікуваних показників у 2021 році, даних щодо демографічної ситуації, стану ринку праці, інформації щодо боргових зобов’язань міста, наявної в розпорядженні комунальної власності та перспективних планів на майбутнє.

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю, порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.
Знак «-» позначає проміжну категорію (рівень) рейтингу відносно основних категорій (рівнів).
Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року.
Об’єкт рейтингування з рівнем uaINV5 характеризується найвищим рівнем привабливості для здійснення інвестицій, порівняно з іншими об’єктами рейтингування.

Фактори, що підтримують рівень кредитного рейтингу:
- високий рівень бюджетної забезпеченості міста: обсяг доходів бюджету м. Одеси (без урахування трансфертів) у розрахунку на одного мешканця у 2020 році перевищував середній показник по місцевих бюджетах у цілому (на 8,6%) та показники багатьох міст України, співставних за адміністративно-територіальним статусом;
- зростання обсягів доходів бюджету міста (без урахування трансфертів) протягом 2015-2020 рр. та достатніми показниками ліквідності;
- диверсифікація господарського комплексу міста за видами економічної діяльності, а також низький рівень концентрації надходжень до бюджету за основними платниками податків та інших обов’язкових платежів;
- помірна чутливість господарського комплексу та бюджету міста до економічних ризиків;
- ефективна політика міської влади стосовно управління місцевим боргом з метою оптимізації його обсягу й структури та гарна кредитна історія.

Фактори, що обмежують рівень кредитного рейтингу:
- висока потреба в залученні додаткового фінансування, в тому числі на відновлення об’єктів міської інфраструктури та житлово-комунального господарства;
- погіршення макроекономічної ситуації внаслідок обмеження економічної діяльності через запровадження карантину для запобігання поширенню коронавірусного захворювання COVID-19 та вплив негативних чинників на фінансовий ринок, економіку країни в цілому та соціально-економічний розвиток окремих громад, стан державних та місцевих фінансів.

Повна історія рейтингів м. Одеси - на сайті агентства.

Інформацію про всі кредитні рейтинги, визначені агентством за Національною рейтинговою шкалою, наведено на інтернет-сайті www.credit-rating.ua, а також в інформаційних системах REUTERS, BLOOMBERG, S&P Capital IQ та TRData.

***

Credit-Rating confirms the rating of Odesa at uaАА-, determines investment attractiveness at uaINV5 (the highest level)

14th June 2021 Today, Credit Rating Agency has confirmed a long-term credit rating of the city of Odesa at uaАА- with the stable outlook. The City’s investment attractiveness has been determined at uaINV5 (the highest level). The credit rating is based on the results of the analysis of economic and financial indicators for 2020, information on the city’s demographic situation, labor market, debt obligations, available community property, and long-term plans for the future.
An obligor or a debt liability with uaAA credit rating is characterized with the VERY STRONG creditworthiness as compared to other Ukrainian obligors or debt liabilities. A plus "+" and a minus "-" signs indicate intermediary categories compared to the standard categories (grades).
A Stable outlook indicates that there are no anticipated reasons to change the rating in the course of the year.

Factors supporting the credit rating:
The high level of the city’s fiscal capacity: in 2020 the amount of the city’s budget revenue item per capita, excluding transfers, exceeded the average value of local budgets by 8,6% and the indices of many other cities of Ukraine having a comparable administrative-territorial status;
Increased budget revenues excluding transfers in 2015-2020 as well as sufficient liquidity ratios;
Diversification of the city’s economic complex by lines of businesses as well as a low level of concentration of the budget revenues by principal taxpayers and other compulsory payments;
Moderate sensitivity of the city’s economic complex and budget to economic risks;
Effective policy of the city authorities for local debt management in order to optimize its amount and structure and good credit history.

Factors constraining the credit rating:
The high demand for additional financing, including for the restoration of urban facilities and housing and municipal facilities;
Complicated macroeconomic situation slowdown due to restrictions of economic activities as a result of the introduction of a quarantine in order to prevent the distribution of COVID-19 as well as the influence of adverse factors on the financial market, national economy and social-economic development of certain communities, state and local finances.
A full rating history of the city of Odesa may be found at the Agency’s website.
Information on all credit-ratings, assigned by the Agency according to the National Rating Scale, may be found at www.credit-rating.ua as well as in REUTERS, BLOOMBERG, S&P Capital IQ and TRData information systems.