ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року № 1115

(в редакції розпорядження міського голови від 21.04.2017 №356)

{Із змінами, внесеними згідно із розпорядженнями міського голови
№356 від 21.04.2017;
№1221 від 11.12.2017;
№148 від 04.03.2019}

Порядок 
розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою встановлення єдиного системного порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання.
1.2. Міські цільові та комплексні програми готуються відповідно до основних принципів розроблення державних цільових програм, зазначених у Законі України «Про державні цільові програми».
1.3. Міська цільова програма (далі – Програма) – це сукупність взаємопов'язаних напрямів і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв'язання найактуальніших проблем розвитку міста, окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери міста, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси (в окремих випадках – інших бюджетів) та не заборонених законодавством України коштів з інших джерел.
Програма вважається комплексною, якщо вона об'єднує декілька програм споріднених напрямів відповідної галузі та передбачає їхнє фінансування за кількома кодами класифікації видатків та кредитування бюджету міста Одеси, а також, якщо вона об’єднує різні галузі та сфери діяльності для вирішення проблем розвитку міста.
1.4. Ініціаторами розроблення Програми можуть бути: Одеська міська рада та її виконавчі органи, міський голова, заступники міського голови, виконавчий комітет Одеської міської ради, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади, громадські ради при органах місцевого самоврядування, органи самоорганізації населення та громадські організації, депутати Одеської міської ради, постійні комісії Одеської міської ради та депутатські фракції (групи) Одеської міської ради.
1.5. Підставою для розроблення Програми є: 
- існування проблеми на рівні територіальної громади міста Одеси, розв’язання якої потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;
- наявність у бюджеті міста Одеси реальної можливості ресурсного забезпечення виконання заходів Програми; 
- відповідність мети Програми пріоритетним напрямам розвитку міста.

II. Порядок розроблення Програми, організація та звітність про її виконання

1. Основні стадії розроблення та виконання Програми
Основними стадіями розроблення та виконання Програми є:
- ініціювання розроблення Програми;
- підготовка проекту Програми;
- стратегічна екологічна оцінка у випадках, визначених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
- здійснення експертизи проекту Програми, її погодження та затвердження;
- затвердження бюджетних призначень на виконання Програми та включення її до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Одеси на відповідний період; 
- організація виконання Програми, внесення змін до Програми та здійснення контролю за її виконанням;
- моніторинг та підготовка щорічних (проміжних) та підсумкових звітів про результати виконання Програми.

{пункт 1 розділу ІІ Порядку у редакції розпорядження міського голови від 04.03.2019 №148}

2. Ініціювання розроблення Програми
2.1. Ініціатор розроблення Програми готує пропозиції щодо наявності обґрунтованих підстав для розроблення Програми та подає їх на погодження міському голові або заступнику міського голови, який координує відповідну сферу.
2.2. Обґрунтування щодо необхідності розроблення Програми має містити:
- визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма;
- обґрунтування відповідності мети Програми пріоритетним, стратегічним документам соціально-економічного розвитку міста;
- визначення орієнтовних обсягів фінансування витрат, необхідних для виконання Програми;
- оцінку очікуваних результатів виконання Програми (економічних, соціальних, екологічних тощо) та їх ефективність.
2.3. У разі отримання згоди готується проект Програми.

3. Підготовка проекту Програми
3.1. Підготовка проекту Програми здійснюється її розробником (виконавчі органи Одеської міської ради) самостійно або спільно з ініціаторами розроблення Програми, науковими організаціями, підприємствами, установами, що зацікавлені у прийнятті та реалізації Програми, які на даному етапі виступають у якості її співрозробників. Для забезпечення підготовки проекту Програми можуть утворюватися робочі групи із залученням депутатського корпусу, інших установ та організацій. 
Пропозиції стосовно формування змісту проекту Програми подаються розробнику Програми зацікавленими юридичними та фізичними особами (постійними комісіями та депутатами Одеської міської ради, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями, підприємствами тощо). 
3.2. Проект Програми повинен мати такі розділи:
- Паспорт Програми;
- визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма;
- визначення мети Програми;
- обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми;
- напрями діяльності та заходи Програми;
- очікувані результати та ефективність Програми;
- координація та контроль за ходом виконання Програми.
У тексті проекту Програми повинні бути посилання на всі таблиці, ілюстрації та додатки. Також проект Програми повинен мати наскрізну нумерацію усього тексту. 
3.2.1. Паспорт Програми готується згідно з додатком 1 і містить у стислому вигляді загальну характеристику Програми.
3.2.2. Розділ «Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма» повинен містити чітко сформульоване визначення проблеми та обов’язкове обґрунтування щодо віднесення її до найважливіших з використанням офіційних статистичних та інших даних не менше ніж за 3 останні роки (з посиланням на джерела інформації). 
Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших розділів Програми.
3.2.3. У розділі «Визначення мети Програми» чітко і стисло визначається мета Програми.
Мета Програми повинна відповідати стратегічним документам розвитку міста та поєднувати комплекс взаємопов'язаних напрямів і заходів, які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем розвитку міста, окремих галузей економіки. Сформульоване визначення мети Програми повинно мати логічний зв'язок з її назвою.
3.2.4. У розділі «Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми» обґрунтовується вибір оптимального варіанта розв'язання проблеми, визначається ресурсне забезпечення Програми (формується згідно з додатком 2), строки і етапи виконання Програми.
Якщо розв’язання певної проблеми розвитку міста потребує тривалого терміну виконання, то, відповідно, строки реалізації Програми мають бути визначені на середньострокову або довгострокову перспективу. 
Програма вважається довгостроковою, якщо строк її виконання розрахований на 5 і більше років. У такому разі виконання Програми поділяється на етапи.
3.2.5. У розділі «Напрями діяльності та заходи Програми» визначаються напрями діяльності, які повинні відповідати завданням і функціям усіх виконавців Програми, та заходи Програми.
Напрями діяльності – це ключові завдання Програми, які планується виконати протягом певного періоду і які повинні забезпечити досягнення мети Програми.
Заходи Програми – це конкретні дії, виконання яких має забезпечити досягнення очікуваних результатів та мети Програми, усунути причини виникнення проблеми або знизити її рівень. Заходи Програми, яка розробляється, не повинні дублювати заходи інших міських програм як за об’єктами, так і за своїми напрямами.
Якщо в Програмі передбачається залучення коштів державного та/або обласного бюджетів, відповідні заходи включаються до Програми за умови: 
- погодження їх з державним замовником та головним розпорядником бюджетних коштів державного бюджету; 
- визначення їх у державній (регіональній) цільовій програмі та/або затвердження видатків в державному (обласному) бюджеті;
- затвердження обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідних бюджетах.
Напрями діяльності та заходи Програми формуються згідно з додатком 3 у вигляді таблиці (назви стовпців таблиці повинні повторюватися на кожній сторінці), в якому зазначаються строки виконання заходів та їх виконавці, обсяги та джерела фінансування (в цілому та з розбивкою за роками), очікуваний результат від виконання кожного заходу. 
3.2.6. У розділі «Очікувані результати та ефективність Програми» визначаються показники, які передбачається досягти в результаті виконання Програми.
Очікувані результати – це кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання Програми (в цілому і за етапами), підтверджуються статистичною та іншою звітністю і на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів.
Розробник Програми визначає показники, які комплексно і всебічно зможуть оцінити її виконання. Система визначених показників використовується для відстеження динаміки процесів та оцінки кількісних та якісних змін.
3.2.7. У розділі «Координація та контроль за ходом виконання Програми» зазначається єдиний відповідальний виконавець (вказується назва виконавчого органу Одеської міської ради), який здійснює координацію дій між виконавцями Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо.
Безпосередньо відповідальними за виконання конкретних заходів Програми є виконавці Програми.

4. Здійснення експертизи проекту Програми, погодження та затвердження Програми
4.1. Проект Програми з метою визначення результативних показників, реальності та доцільності заходів, включених до підготовленого проекту Програми, в обов’язковому порядку надається до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради, який протягом 20 робочих днів готує висновок.
Уся інформація повинна надаватися до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради у паперовому та електронному вигляді.
Орієнтовні обсяги фінансування повинні бути узгоджені з департаментом фінансів Одеської міської ради. З метою узгодження орієнтовних обсягів фінансування відповідальний виконавець Програми узагальнює пропозиції усіх виконавців Програми (головних розпорядників бюджетних коштів) та подає до департаменту фінансів Одеської міської ради розшифрування видатків за роками в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів та заходів Програми за кодами типової програмної класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів, кодів функціональної та економічної класифікації видатків бюджету.
У разі наявності зауважень проект Програми доопрацьовується.
4.2. Після отримання позитивного висновку від департаменту економічного розвитку Одеської міської ради та погодження з департаментом фінансів Одеської міської ради орієнтовного обсягу фінансування на виконання заходів Програми відповідно до реальних можливостей бюджету міста Одеси проект Програми погоджується із заступниками міського голови, які координують відповідну сферу, та відповідно до Регламенту виконавчих органів Одеської міської ради подається на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради, а після схвалення – на затвердження Одеської міської ради.
Для розгляду проекту Програми на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради відповідальний виконавець подає до департаменту документально-організаційного забезпечення Одеської міської ради наступні документи:
- проект Програми разом з проектом рішення виконавчого комітету Одеської міської ради, яким пропонується схвалити проект Програми;
- пояснювальну записку до проекту рішення;
- висновок департаменту економічного розвитку Одеської міської ради щодо відповідності підготовленого проекту Програми вимогам даного Порядку;
- звіт про екологічну оцінку у випадках, визначених Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

{Підпункт 4.2 пункту 4 доповнити абзацом згідно із розпорядження міського голови від 04.03.2019 №148}

5. Затвердження бюджетних призначень на виконання Програми, включення програм до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Одеси на відповідний період
5.1. Після затвердження Одеською міською радою Програми головні розпорядники бюджетних коштів надають до департаменту фінансів Одеської міської ради бюджетні запити щодо її фінансування за рахунок коштів бюджету міста Одеси у складі бюджетних програм.
5.2. Департамент фінансів Одеської міської ради аналізує подані бюджетні запити відповідно до реальних можливостей бюджету міста Одеси та надає виконавчому комітету Одеської міської ради (постійній комісії Одеської міської ради з питань планування, бюджету та фінансів) пропозиції щодо включення видатків на фінансування Програми до бюджету міста Одеси. 
5.3. Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень на її виконання рішенням Одеської міської ради про бюджет міста Одеси на відповідний рік (рішенням про внесення змін до бюджету міста Одеси на відповідний рік) згідно з розписом бюджету.
5.4. Перелік програм, які фінансуються із залученням коштів бюджету міста Одеси, затверджується окремим додатком до Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Одеси на відповідний період, яка розробляється відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». 
Розробка і затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Одеси на відповідний період та звітування про результати її виконання не підпадають під дію Порядку, оскільки не передбачають залучення фінансового ресурсу.

6. Організація виконання Програми, внесення змін до Програми та здійснення контролю за її виконанням
6.1. Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів виконавцями, зазначеними у цій Програмі.
Виконавці Програми можуть самостійно здійснювати виконання заходів Програми або за необхідності укладати договори (контракти) в порядку, встановленому законодавством України.
6.2. Зміни до Програми вносяться в разі потреби та можуть передбачати: 
- включення до затвердженої Програми додаткових напрямів діяльності та заходів;
- уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів; 
- виключення із затвердженої Програми окремих заходів, які визнані недоцільними для подальшого їх виконання.
Строк дії Програми може бути продовжений у разі необхідності завершення розв’язання певної проблеми розвитку міста. Продовження строку дії Програми на наступний рік/роки повинно бути затверджено рішенням Одеської міської ради не пізніше ІІІ кварталу поточного року.
6.3. У разі необхідності внесення змін до Програми відповідальний виконавець Програми готує проект змін до неї з уточненими показниками і заходами, який проходить такі самі етапи, що і при розробці проекту Програми, та надається на розгляд виконавчому комітету Одеської міської ради чи відповідній постійній комісії Одеської міської ради, а після схвалення – на затвердження Одеській міській раді.
За умови внесення змін до Програми відповідальний виконавець готує і додає до проекту змін порівняльну таблицю за формою, вказаною у додатку 4, та пояснювальну записку з обґрунтуванням причин внесення змін.

{пункт 6.3 частини 6 Порядку у редакції розпорядження міського голови від 11.12.2017 №1221}
6.4. Контроль за виконанням Програми здійснюється з метою:
- забезпечення виконання напрямів діяльності та заходів Програми в установлені строки;
- досягнення передбачених Програмою показників; 
- забезпечення використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів за призначенням. 
Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснюється відповідальним виконавцем та постійними комісіями Одеської міської ради відповідно до Регламенту Одеської міської ради, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головними розпорядниками бюджетних коштів.

7. Здійснення моніторингу, підготовка щорічних (проміжних) та підсумкових звітів про результати виконання Програми
7.1. Відповідальний виконавець Програми до 15 липня (за І півріччя) та до 15 січня (за рік) готує і подає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради узагальнену інформацію (отриману від усіх виконавців Програми) про стан її виконання.
Виконавці Програми (виконавчі органи Одеської міської ради) до 05 липня (за І півріччя) та до 05 січня (за рік) подають відповідальному виконавцю Програми інформацію про стан її виконання.
Інформація про виконання Програми повинна містити пояснювальну записку про хід виконання Програми (у разі невиконання – обґрунтування причин), дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми згідно з додатком 5.
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради здійснює узагальнення інформації, наданої відповідальними виконавцями програм, та щороку до 01 серпня та до 01 лютого готує і подає заступнику міського голови узагальнену інформацію про результати моніторингу виконання міських цільових та комплексних програм.
Для здійснення поточного моніторингу виконання Програми відповідальний виконавець Програми надає до департаменту економічного розвитку Одеської міської ради до 15 квітня (за І квартал) та до 15 жовтня 
(за 9 місяців) дані (отримані від усіх виконавців Програми) за звітний період про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми згідно з додатком 5. 
Виконавці Програми (виконавчі органи Одеської міської ради) до 05 квітня (за І квартал) та до 05 жовтня (за 9 місяців) подають відповідальному виконавцю Програми дані за звітний період про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми згідно з додатком 5. 
7.2. Щорічний звіт про хід виконання Програми розглядається на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради в І півріччі року, наступному за звітним.
Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради про хід виконання Програми готується відповідальним виконавцем Програми, який і доповідає на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради, та містить пояснювальну записку про хід виконання Програми, дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми згідно з додатком 5.
Проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради готується після здійснення департаментом економічного розвитку Одеської міської ради експертизи проекту звіту та отримання відповідальним виконавцем Програми позитивного висновку. У разі наявності зауважень звіт про виконання Програми доопрацьовується.
За ініціативи відповідального виконавця Програми, в разі виникнення потреби, може розглядатися проміжний звіт про хід виконання Програми протягом року.
Питання про щорічні (проміжні) звіти щодо виконання Програми обов’язково подаються у встановленому порядку її відповідальним виконавцем до перспективного плану роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на наступний рік із зазначенням місяця, в якому звіт вноситиметься на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради. 
Департамент документально-організаційного забезпечення на підставі перспективного плану роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на рік вносить до орієнтовних поточних планів роботи виконавчого комітету Одеської міської ради на І та ІІ квартали питання про розгляд проміжних звітів про виконання Програми. 
7.3. Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд виконавчого комітету Одеської міської ради, а після схвалення – на затвердження Одеської міської ради, не пізніше ніж у шестимісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання. 
Підсумковий звіт про виконання Програми готується відповідальним виконавцем Програми, який і доповідає на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради та на сесії Одеської міської ради, і містить пояснювальну записку, дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми згідно з додатком 5.
Пояснювальна записка до звіту включає такі розділи:
- основні дані про Програму (назва, найменування відповідального виконавця, найменування виконавців, строк виконання);
- мета та результати досягнення мети;
- виконання завдань і заходів Програми;
- інформація про фактичні обсяги та джерела фінансування Програми;
- оцінка ефективності виконання Програми (рівень виконання запланованих результативних показників, причини невиконання або недосягнення очікуваних результатів).
Відповідальний виконавець оприлюднює основні результати реалізації Програми у засобах масової інформації.
7.4. Дострокове припинення виконання Програми відбувається у разі втрати актуальності її основної мети та припинення фінансування заходів і завдань Програми за поданням відповідального виконавця Програми, погодженим з департаментом економічного розвитку Одеської міської ради та департаментом фінансів Одеської міської ради.
Рішення про дострокове припинення Програми приймає Одеська міська рада».

Керуюча справами           О. Оніщенко